Gwalia Singers

(Swansea)
Gwalia logo
Cantorion Gwalia

(Abertawe)


 
  Os ydych chi'n aelod o Facebook,
  Gwiriwch ein grŵp!    

UK
            Flag
I ddarllen fersiwn Saesneg
o'r newyddion
cliciwch yma


Rugby Club ConcertMawrth 2022

Ar ddydd Sul 6 Mawrth perfformiodd Cantorion Gwalia eu cyngerdd cyntaf o'r flwyddyn yng nghlwb Rygbi'r Mwmbwls.  Cyngerdd oedd hwn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a hwn oedd y digwyddiad cyntaf ar gyfer ein harweinydd newydd, Matthew Sims. Gwnaethom hefyd groesawu ein cyfeilydd Rhian Stone yn l. Roedd y cyngerdd yn llwyddiant ysgubol wrth i'r cr berfformio o flaen torf enfawr, gan ganu rhai eitemau traddodiadol Cymreig, ynghyd ag eitemau o'n repertoire. Roedd hi'n brynhawn bendigedig wedi'i goroni gydar dorf yn codi ar eu traed i gymeradwyo ar y diwedd.  Gwnaethom gynnal casgliad ar gyfer 'Cronfa Apl yr Wcrin'. Cefnogwyd y casgliad yn hael a chodwyd 350.  Diolch yn fawr i Glwb Rygbi'r Mwmbwls a'u Cadeirydd Simon Evans am eu gwahoddiad a'u lletygarwch. Rydym yn gobeithio gwneud hwn yn ddigwyddiad blynyddol yn y dyfodol.


Peter JGyda thristwch mawr iawn y mae'n rhaid inni adrodd y bu farw Peter Jacobs, un o'n Tenoriaid Cyntaf, ar 11 Mawrth.  Bu farw yn yr ysbyty ar l bod yn ymladd yn erbyn canser ers amser maith.  Bydd colled fawr ar ei l ymysg holl aelodau ein cr, yn enwedig am ei lais tenor hyfryd a'i synnwyr digrifwch arbennig. Cydymdeimlwn yn ddwys Rae a'i deulu.

 


Yn ein hymarferion rydym yn dysgu fersiwn newydd o "Calon Ln" gan John Hughes sydd wedi'i drefnu gan Jeffrey Howard.  Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu "To Where You Are", a drefnir gan Alwyn Humphreys gyda Geiriau a Cherddoriaeth gan Richard Marx a Linda Thompson.
Chwefror


Y mis hwn, fe wnaethom gyfarfod 'n Cyfarwyddwr Cerddorol newydd, Matthew Sims.  Mae Matthew yn gerddor/arweinydd brwdfrydig a galluog iawn ac mae ganddo gynlluniau cyffrous i helpu i ddatblygu'r cr a'n symud ymlaen.  Cymerodd yr awenau mewn dau ymarfer gyda ni ac yna ar Chwefror 22, pleidleisiodd y cr yn unfrydol iddo gymryd drosodd fel eu rheolwr gyfarwyddwr parhaol.  Braf iawn hefyd oedd gweld Rhian, ein cyfeilydd, yn dychwelyd ar l seibiant hir.  Bydd yn parhau i chwarae yn ein hymarferion bob yn ail wythnos ac yn ein perfformiadau cyhoeddus tra bydd Stephen yn parhau ar yr wythnosau eraill.  Rydym yn ffodus iawn o gael Tm Cerddoriaeth mor gryf.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ian Bengeyfield (2il Denor), Barry Jones (Bariton) a Neil Lewis (Bas) wedi pasio eu prawf llais gyda Matt ac rydym yn eu croesawu fel aelodau llawn o Gantorion Gwalia.Ionawr


Yn y Flwyddyn Newydd, dychwelom i ymarfer ar l Covid/gwyliaur Nadolig gyda Nick yn dal i redeg yr ymarferion a Stephen ar yr allweddellau.  Treuliwyd yr amser yn perffeithio caneuon yr oeddem wedi'u dysgu ers mis Gorffennaf a rhai o'n repertoire blaenorol.


Rhagfyr


Daeth cyfnod Sandra Knight fel ein Cyfarwyddwr Cerdd i ben ddechrau mis Rhagfyr.  Mae Sandra wedi bod gyda ni drwy gydol y pandemig a diolchwn iddi am bopeth mae hi wedi'i wneud i'r cr yn ystod y cyfnod hwnnw.  Rydym yn ffodus iawn bod ein cyn-gyfarwyddwr, Nick Rogers, wedi cytuno i gamu i'r adwy wrth i ni chwilio am un arall.  Nid yw ein cyfeilydd parhaol, Rhian, yn gallu bod gyda ni ar hyn o bryd felly rydym yn ddiolchgar iawn i Steve Wilson a Gareth Widlake sydd wedi llenwi'r bwlch am y tro, rydym yn ffodus iawn o gael cerddorion mor dalentog yn y cr.

Roeddem yn siomedig iawn y bu'n rhaid canslo ein cyngerdd Nadolig cyntaf yn Eglwys Sant Hilari oherwydd cyfyngiadau coronafeirws.

Maggie's 21

Maggie's Logo 21

Cynhaliwyd ein hail gyngerdd yn Eglwys All Saints, Ystumllwynarth ar 16 Rhagfyr ac roedd yn llwyddiant mawr.  Buom ni, ynghyd 'r soprano Ross Evans, yn canu i godi arian i Maggie's, elusen leol sy'n cefnogi Canser.  Roeddem yn gallu canu ar ein llwyfan newydd yr oeddem wedi'i brynu cyn y pandemig am y tro cyntaf.  Fe wnaethon ni ganu cymysgedd o gerddoriaeth gan gynnwys rhai caneuon newydd o'n repertoire yn ogystal rhai o'n caneuon Nadolig traddodiadol (gweler y rhaglen)

Cafodd teis eu cyflwyno i rai cantorion yn ystod y cyngherddau i gydnabod eu gwasanaeth hirdymor ir cr, dylai hyn fod wedi cael ei wneud o'r blaen ond mae diffyg cyngherddau ffurfiol, unwaith eto oherwydd Covid, wedi golygu bod nifer yn aros i dderbyn eu teis.
35 Mlynedd - Clive Walters.           25 Mlynedd - Nick Rogers a Mike Williams.  20 Mlynedd - Des Criddle a Steve Wilson.  15 Mlynedd - John Morgan. 10 Mlynedd - Peter Jacobs a Craig Thomas. 
Dewer Neill
5 Mlynedd - Clive Dowell, James McCarry, Carl Sullivan a Phil Withy.

Byddwn yn cyflwyno teis Brian Warwick (5 Mlynedd) a Geoff Wheel (10 Mlynedd) iddynt ar y cyfle nesaf.  Rydym yn llongyfarch pob un ohonynt ac yn diolch iddynt am bopeth maen nhw'n ei wneud dros y cr.

Gyda thristwch y mae'n rhaid i ni adrodd am y newyddion y bu farw Dewer Neill ar Nos Galan. Bu farw'n heddychlon ym Maenor Brynfield lle bu am dridiau.  Roedd Dewer wedi bod yn cael trafferth gydag arthritis poenus ers sawl blwyddyn.  Roedd wedi bod yn aelod ffyddlon iawn o'r cr am 15 mlynedd ers Ionawr 2007, ac roedd wedi mynychu bron pob un o gyngherddau theithiaur cr yn ystod y cyfnod hwnnw.  Cydymdeimlwn 'i wraig Patsy, cefnogwr gwerthfawr Cantorion Gwalia, ai deulu.Hydref - Tachwedd


Rydym bellach wedi dechrau ymarfer ein caneuon Nadoligaidd yn barod ar gyfer ein cyngherddau ym mis Rhagfyr. Rydym yn hynod falch o weld y rheini a fu ar gyfnod prawf yn dod yn aelodau llawn or cr, ac fe groesawn yr aelodau a ganlyn ir cr a dymunwn gysylltiad hir a hapus iddynt Chantorion Gwalia.

Tenor Uwch - Richard Lewis. Ail Denoriaid - David Lloyd, Phil Renowden, Roger Spring a Robert Walters.  Bariton - Gordon Reed.  Baswyr - Robert Parker a Phil Webster.
Ed
          Parton  


Gyda thristwch mawr, nodwn farwolaeth Thomas George Bowen - George. Roedd yn aelod or Cr ac fe hunodd yn dawel yn ei gwsg, ar l salwch hir, ar yr 21ain o Hydref 2021. Ymunodd George r cr ym mis Mawrth 2007 a bun aelod dibynadwy a chydwybodol or cr nes i bandemig y Coronafeirws roi diwedd ar ymarferion y cr ym mis Chwefror 2020. Roedd ganddo lais bariton hyfryd ac yn anaml y byddain methu ymarfer, cyngerdd, priodas neu daith. Tuag at ddiwedd ei gyfnod gydar cr, byddain canu oi gadair olwyn oherwydd ni allai sefyll na cherdded bellach. Bydd George yn cael ei gofio am byth am ei storau hwyliog am ei amser yn y Llynges Frenhinol ar Heddlu ai chwerthiniad mawr dwfn. Bydd yn cael ei fethun fawr gan ei holl ffrindiau yng Nghantorion Gwalia.   

Medi

Bu mis Medi yn fis prysur ir cr, oherwydd cafodd wahoddiad i ganu mewn dwy briodas a hefyd yng Ngŵyl Gerddoriaeth a Chelf y Mumbles 2021. Roedd y cyngerdd llwyddiannus yn yr ŵyl, ochr yn ochr r soprano o Abertawe, Ros Evans, yn llwyfan rhagorol i Gantorion Gwalia gyflwyno tri darn o waith ou repertoire newydd. 

Maen galonogol iawn gweld bod niferoedd y cr yn tyfu a, thros yr ychydig fisoedd diwethaf, maer cr wedi croesawu naw aelod newydd ar brawf.

Gorffennaf

Rydym yn hapus iawn i groesawu Cliff Gapper ir cr fel canwr llawn amser gydar ail faswyr, a dymunwn amser hir a phleserus iddo gyda Chantorion Gwalia.  


Mehefin


Gwnaed cyhoeddiad gan y Llywodraeth y byddai Corau yn cael caniatd i ganu ynghyd unwaith eto, wyneb yn wyneb, o dan gyfyngiadau gydag Asesiadau Risg, Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch, Cadw Pellter Cymdeithasol a gwisgo masg yn dod yn drefn arferol. Am deimlad o lawenydd mawr cael ymarfer or diwedd a chanu gydan gilydd wyneb yn wyneb! Ni fu amser gwell erioed i werthfawrogi bod yn aelod o gr ar teimlad arbennig hwnnw o fod yn rhan o Deulu Cr. Cymerodd Cantorion Gwaliar cyfle i ehangu eu repertoire mewn ymarferion, a mwynhau buddion canu ynghyd unwaith eto.

Gadawodd Emyr Price y cr oherwydd ei fod wedi symud i Borth Tywyn. Byddwn yn ei fethu ar l 15 mlynedd fel ail denor ac aelod or pwyllgor. Diolchwn iddo ef a Mandy, a oedd yn drysorydd ar Bwyllgor y Merched, am bob dim a wnaethant ir cr a dymunwn y gorau iddynt yn eu cartref newydd.

Mawrth

Ed Parton

Gyda thristwch mawr, rydym yn nodi ein bod wedi colli un o aelodaur cr, Raymond Pelzer, a hunodd ar y 9fed o Fawrth 2021. 

Mae Tony Brooks (o Adran y Baswyr) wedi llunior deyrnged a ganlyn i Ray.
"Pryd bynnag rwyn meddwl am Ray, rwyf bob tron gwenu. Roedd ganddo synnwyr digrifwch ffraeth a deniadol ac roedd o hyd yn chwerthin ac yn dweud storau, ir fath raddau ei bod yn amhosibl peidio chwerthin gydag ef. Roedd Ray yn ganwr dawnus gyda llais Tenor Uwch hyfryd. Bydd yr adran Tenor Uwch yn gweld ei eisiau yn fawr, fel y bydd gweddill Cantorion Gwalia. Ymunodd Ray Chantorion Gwalia ym mis Ionawr 1992 a daeth yn aelod gwerthfawr o fewn dim. Roedd ei bresenoldeb mewn ymarferion a chyngherddau heb ei ail. Bu Ray yn aelod or cr am 29 o flynyddoedd, gan chwarae rl weithgar mewn Cyngherddau a digwyddiadau canu anffurfiol pryd bynnag y byddai Cantorion Gwalia yn perfformio o amgylch y byd - Cwsg mewn hedd fy Ffrind.  

Roedd yn bleser mawr gweld Dr Carl Sullivan yn dychwelyd ir cr.

Mawrth - Mehefin

Sandra KnightAr 2il Mawrth cawsom ein hymarfer cyntaf gyda'n Cyfarwyddwr Cerdd Newydd, Sandra Knight. Fei penodwyd hi o sawl ymgeisydd arall ac rydym yn ffodus iawn ein bod wedi dod o hyd i berson i rhinweddau. Ar l ein hymarfer cyntaf gyda Sandra aethom i mewn i 'Lockdown' gan fod llawer o'n haelodau yn y grŵp bregus. Rydym yn edrych ymlaen at ailgychwyn ein hymarferion gyda Sandra cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n gwella. Mae ganddi sawl darn newydd i ni eu dysgu fel y gallwn eu hychwanegu at ein repertoire.

Cafodd hwn effaith ddwys ar bob cr - yn methu cwrdd ac ymarfer!  Roedd 2020 i fod yn flwyddyn brysur iawn i Gantorion Gwalia.  Canslwyd pob cyngerdd yn y dyfodol.  Roedd hwn yn cynnwys cinio ymddeol er anrhydedd i'r cyn-MD Nick Rogers, cyngerdd   Chr Kronshagen o'r Almaen, taith y cr i Gernyw ynghyd chanu mewn sawl priodas a digwyddiadau eraill.

Gyda'r MD newydd yn awyddus i ddechrau ei phenodiad a dim ymarferion ir cr, daeth technoleg i'r amlwg.  Anfonwyd cylchlythyrau misol rheolaidd gan y Cadeirydd, Clive Walters a'r Tm Cerdd at y cantorion ynghyd darnau newydd o gerddoriaeth i'w hychwanegu at repertoire y cr.  Roedd hyn yn bwysig fel bod modd dysgu rhannau yn barod ar gyfer pryd y gallai ymarferion ailddechrau.  (Hefyd i gadw pawb yn brysur yn ystod y broses gloi).  Mae Zoom wedi dod i'n cymorth - cawsom gyfarfod pwyllgor, cyfarfod cymdeithasol a chwis, diolch i Gareth John am fod yn Feistr Cwis i ni. Cyfarfu Sandra hefyd phedair rhan y cr dros gyfnod o wythnosau trwy "Zoom".  Roedd pennod newydd wedi cychwyn.....


Mae Dr Carl Sullivan, sy'n canu gyda'r ail denoriaid a chyn aelod o'r pwyllgor, yn gadael y cr. Roedd yn feddyg yn ysbyty Morriston ac mae bellach yn cymryd swydd hyrwyddo yn Sheffield. Mae'

n gadael gyda'n diolch a'n dymuniadau da.

Ed Parton

Yn anffodus, bu farw aelod ffyddlon a chyfranogol iawn o Gantorion Gwalia - Edwin [Ed] Parton ar yr 20fed o Fawrth eleni. Roedd wedi bod yn sl ers cryn amser gyda chanser yr ysgyfaint ac roedd yn cael triniaeth reolaidd yn yr ysbyty lle daliodd y coronafirws.


Roedd yn aelod hoffus a deallus o'r cr ar ol ymuno ym mis Mai 2008. Yn fuan, cydnabuwyd ei botensial pan etholwyd ef i'r pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2011. Yn yr un flwyddyn ymgymerodd rl Ysgrifennydd ir Noddwyr gan gyfathrebu'n rheolaidd 'r unigolion niferus hynny sy'n cefnogi'r cr. Yn 2013 gwahoddodd Cadeirydd y cr ar y pryd - Clive Walters, ef i fod yn Is-gadeirydd a derbyniodd yn falch. Etholwyd ef yn Gadeirydd yn 2015. Ychwanegodd ddimensiwn aeddfed a gweithgar i'r rl hon a ddaliodd am y ddwy flynedd arferol. Ar l cwblhau ei gadeiryddiaeth parhaodd i wasanaethu fel aelod profiadol o'r pwyllgor.

Bydd yn golled fawr ir holl gr, yn enwedig yr ail denoriaid ac yn sicr ir golffwyr niferus a chwaraeodd gydag ef. Mae ein cydymdeimlad dwysaf yn estyn iw wraig Janet ar teulu.

Chwefror

Cawsom Ionawr tawel, gydar perfformiad cyntaf y flwyddyn yn y Three Lamps, ar ddydd Sadwrn 22ain, i ddarparu adloniant ar gyfer gm rygbi Cymru v Ffrainc. Fe wnaethom ganu am tua hanner awr cyn y gm a llwyddo i wasgu ychydig o eitemau i fewn ar hanner amser. Ar l y gm aethom o amgylch y gwahanol loriau gan ganu ychydig o ganeuon i bob grŵp o bobl, gan gynnwys parti ir ar y llawr uchaf! Mae'r ymateb fel arfer yn anhygoel ac mae'r rhan fwyaf yn bobl ifanc na fyddent byth yn clywed cr meibion yn canu.

Ar Ddydd Sadwrn 29ain roeddem yn l yn All Saints, Oystermouth ar gyfer cyngerdd codi arian ir cr ac elusen leol Therapy for Swansea Kids. Roedd y gyngerdd March into March yn cynnwys y cr ar Rock Choir newydd syn cynnwys aelodau o gorau o Abertawe, y Mwmbwls, Castell-nedd, Caerfyrddin a Llanelli. Dechreuodd y gyngerdd gyda Roger Gadd yn cyflwyno siec o 2000 i'r elusen sydd wedi sefydlu Canolfan Therapi yn Hill House ac sy'n cael ei rhedeg yn llwyr gan rieni gwirfoddol, therapyddion a ffrindiau. Fe wnaethom ni agor y gyngerdd gyda Cwm Rhondda, gyda Steve yn ymuno Rhian ar yr organ, a pherfformio Pacem hefyd. Mae hyn yn gymharol newydd i'n repertoire ac mae Rhian a Gareth Widlake ar y fiola yn cyd-fynd ag ef. Yn ystod y set hon cyflwynodd Nick ein tei gwasanaeth i Geoff Jones, am gwblhau pum mlynedd, ac Adrian Crowley ac Anthony Marmont am ddeng mlynedd. Roedd tei hefyd i'n haelod ieuengaf a oedd mewn gwirionedd yn dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed! Derbyniodd Mike Phippen ei dei am bum mlynedd ac fe wnaethom ni i gyd ganu Pen-blwydd Hapus iddo. Gorffennon ni ein set gyntaf gyda The Impossible Dream. Yna canodd y Rock Choir gan ddechrau gyda Since Youve been Gone a chynnwys Super Trouper a Dont Stop me Now yn eu set gyntaf. Gorffennodd yr hanner cyntaf gydag unawd wych gan Lee Ellery syn Llysgennad Arbennig ar gyfer yr elusen. Canodd I Dreamed A Dream o Les Miserables a derbyniodd gymeradwyaeth haeddiannol ar y diwedd. Dechreuodd y Cr Roc yr ail hanner gyda Justin Timberlake, Cant Stop the Feeling ac yna Only You. Mae eu perfformiad bob amser yn fywiog iawn ac yn cael ei gyfarwyddon dda gan Dan Rogers, yn fywiog ac yn affeithiol. Gorffennon nhw eu hail set gyda Shut Up and Dance with Me. Gorffennon nir gyngerdd gydan hail set wrth ddechrau gydan Abba Medley. Roedd yn wych gweld ein MD blaenorol, Simon Oram, yn y gynulleidfa, fe drefnodd y gan hon ar gyfer y cr. Fe wnaethon ni ganu nifer on ffefrynnau a gorffen gyda An American Trilogy i ganmoliaeth gan y gynulleidfa. Hwn o bosib oedd cyngerdd olaf Nick ac roedd yn ddiweddglo addas i'w holl waith caled dros y 13 blynedd diwethaf. Rhaid diolch yn arbennig i noddwyr y gyngerdd Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Liberty Homes, Designer Outdoor Lighting, RDM Electrical and Mechanical Services, a Morganstone. Hefyd, in Pwyllgor Merched a bun gofalu am werthiannau blaen y tŷ ar CD. Yn olaf diolch i'n pwyllgor codi arian a roddodd y gyngerdd at ei gilydd. Yn dilyn y gyngerdd, fe wnaethon ni i gyd fynd ir West Cross Inn, ble wnaethant ddarparu bwffe hyfryd i ni a drefnwyd gan Meirion Howells. Cawsom ychydig oriau hyfryd gyda tipyn o ganu hefyd!


Alan ShortFe gyhoeddodd Nick Rogers, ein MD ardderchog am y 14 mlynedd diwethaf, y byddai'n ymddeol ar l ein cyngerdd ar ddiwedd mis Chwefror.  Mae Nick yn aros gyda'r cr ac wedi ymuno ac adran yr ail fas.
 

Ionawr 2020