Gwalia Singers

(Swansea)
Gwalia logo
Cantorion Gwalia

(Abertawe)


 
  Os ydych chi'n aelod o Facebook,
  Gwiriwch ein grŵp!    

UK
            Flag
I ddarllen fersiwn Saesneg
o'r newyddion
cliciwch yma

Mawrth - Mehefin 2020

Sandra KnightAr 2il Mawrth cawsom ein hymarfer cyntaf gyda'n Cyfarwyddwr Cerdd Newydd, Sandra Knight. Fei penodwyd hi o sawl ymgeisydd arall ac rydym yn ffodus iawn ein bod wedi dod o hyd i berson i rhinweddau. Ar l ein hymarfer cyntaf gyda Sandra aethom i mewn i 'Lockdown' gan fod llawer o'n haelodau yn y grŵp bregus. Rydym yn edrych ymlaen at ailgychwyn ein hymarferion gyda Sandra cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n gwella. Mae ganddi sawl darn newydd i ni eu dysgu fel y gallwn eu hychwanegu at ein repertoire.

Cafodd hwn effaith ddwys ar bob cr - yn methu cwrdd ac ymarfer!  Roedd 2020 i fod yn flwyddyn brysur iawn i Gantorion Gwalia.  Canslwyd pob cyngerdd yn y dyfodol.  Roedd hwn yn cynnwys cinio ymddeol er anrhydedd i'r cyn-MD Nick Rogers, cyngerdd   Chr Kronshagen o'r Almaen, taith y cr i Gernyw ynghyd chanu mewn sawl priodas a digwyddiadau eraill.

Gyda'r MD newydd yn awyddus i ddechrau ei phenodiad a dim ymarferion ir cr, daeth technoleg i'r amlwg.  Anfonwyd cylchlythyrau misol rheolaidd gan y Cadeirydd, Clive Walters a'r Tm Cerdd at y cantorion ynghyd darnau newydd o gerddoriaeth i'w hychwanegu at repertoire y cr.  Roedd hyn yn bwysig fel bod modd dysgu rhannau yn barod ar gyfer pryd y gallai ymarferion ailddechrau.  (Hefyd i gadw pawb yn brysur yn ystod y broses gloi).  Mae Zoom wedi dod i'n cymorth - cawsom gyfarfod pwyllgor, cyfarfod cymdeithasol a chwis, diolch i Gareth John am fod yn Feistr Cwis i ni. Cyfarfu Sandra hefyd phedair rhan y cr dros gyfnod o wythnosau trwy "Zoom".  Roedd pennod newydd wedi cychwyn.....


Mae Dr Carl Sullivan, sy'n canu gyda'r ail denoriaid a chyn aelod o'r pwyllgor, yn gadael y cr. Roedd yn feddyg yn ysbyty Morriston ac mae bellach yn cymryd swydd hyrwyddo yn Sheffield. Mae'

n gadael gyda'n diolch a'n dymuniadau da.

Ed Parton

Yn anffodus, bu farw aelod ffyddlon a chyfranogol iawn o Gantorion Gwalia - Edwin [Ed] Parton ar yr 20fed o Fawrth eleni. Roedd wedi bod yn sl ers cryn amser gyda chanser yr ysgyfaint ac roedd yn cael triniaeth reolaidd yn yr ysbyty lle daliodd y coronafirws.


Roedd yn aelod hoffus a deallus o'r cr ar ol ymuno ym mis Mai 2008. Yn fuan, cydnabuwyd ei botensial pan etholwyd ef i'r pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2011. Yn yr un flwyddyn ymgymerodd rl Ysgrifennydd ir Noddwyr gan gyfathrebu'n rheolaidd 'r unigolion niferus hynny sy'n cefnogi'r cr. Yn 2013 gwahoddodd Cadeirydd y cr ar y pryd - Clive Walters, ef i fod yn Is-gadeirydd a derbyniodd yn falch. Etholwyd ef yn Gadeirydd yn 2015. Ychwanegodd ddimensiwn aeddfed a gweithgar i'r rl hon a ddaliodd am y ddwy flynedd arferol. Ar l cwblhau ei gadeiryddiaeth parhaodd i wasanaethu fel aelod profiadol o'r pwyllgor.

Bydd yn golled fawr ir holl gr, yn enwedig yr ail denoriaid ac yn sicr ir golffwyr niferus a chwaraeodd gydag ef. Mae ein cydymdeimlad dwysaf yn estyn iw wraig Janet ar teulu.

Chwefror 2020

Cawsom Ionawr tawel, gydar perfformiad cyntaf y flwyddyn yn y Three Lamps, ar ddydd Sadwrn 22ain, i ddarparu adloniant ar gyfer gm rygbi Cymru v Ffrainc. Fe wnaethom ganu am tua hanner awr cyn y gm a llwyddo i wasgu ychydig o eitemau i fewn ar hanner amser. Ar l y gm aethom o amgylch y gwahanol loriau gan ganu ychydig o ganeuon i bob grŵp o bobl, gan gynnwys parti ir ar y llawr uchaf! Mae'r ymateb fel arfer yn anhygoel ac mae'r rhan fwyaf yn bobl ifanc na fyddent byth yn clywed cr meibion yn canu.

Ar Ddydd Sadwrn 29ain roeddem yn l yn All Saints, Oystermouth ar gyfer cyngerdd codi arian ir cr ac elusen leol Therapy for Swansea Kids. Roedd y gyngerdd March into March yn cynnwys y cr ar Rock Choir newydd syn cynnwys aelodau o gorau o Abertawe, y Mwmbwls, Castell-nedd, Caerfyrddin a Llanelli. Dechreuodd y gyngerdd gyda Roger Gadd yn cyflwyno siec o 2000 i'r elusen sydd wedi sefydlu Canolfan Therapi yn Hill House ac sy'n cael ei rhedeg yn llwyr gan rieni gwirfoddol, therapyddion a ffrindiau. Fe wnaethom ni agor y gyngerdd gyda Cwm Rhondda, gyda Steve yn ymuno Rhian ar yr organ, a pherfformio Pacem hefyd. Mae hyn yn gymharol newydd i'n repertoire ac mae Rhian a Gareth Widlake ar y fiola yn cyd-fynd ag ef. Yn ystod y set hon cyflwynodd Nick ein tei gwasanaeth i Geoff Jones, am gwblhau pum mlynedd, ac Adrian Crowley ac Anthony Marmont am ddeng mlynedd. Roedd tei hefyd i'n haelod ieuengaf a oedd mewn gwirionedd yn dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed! Derbyniodd Mike Phippen ei dei am bum mlynedd ac fe wnaethom ni i gyd ganu Pen-blwydd Hapus iddo. Gorffennon ni ein set gyntaf gyda The Impossible Dream. Yna canodd y Rock Choir gan ddechrau gyda Since Youve been Gone a chynnwys Super Trouper a Dont Stop me Now yn eu set gyntaf. Gorffennodd yr hanner cyntaf gydag unawd wych gan Lee Ellery syn Llysgennad Arbennig ar gyfer yr elusen. Canodd I Dreamed A Dream o Les Miserables a derbyniodd gymeradwyaeth haeddiannol ar y diwedd. Dechreuodd y Cr Roc yr ail hanner gyda Justin Timberlake, Cant Stop the Feeling ac yna Only You. Mae eu perfformiad bob amser yn fywiog iawn ac yn cael ei gyfarwyddon dda gan Dan Rogers, yn fywiog ac yn affeithiol. Gorffennon nhw eu hail set gyda Shut Up and Dance with Me. Gorffennon nir gyngerdd gydan hail set wrth ddechrau gydan Abba Medley. Roedd yn wych gweld ein MD blaenorol, Simon Oram, yn y gynulleidfa, fe drefnodd y gan hon ar gyfer y cr. Fe wnaethon ni ganu nifer on ffefrynnau a gorffen gyda An American Trilogy i ganmoliaeth gan y gynulleidfa. Hwn o bosib oedd cyngerdd olaf Nick ac roedd yn ddiweddglo addas i'w holl waith caled dros y 13 blynedd diwethaf. Rhaid diolch yn arbennig i noddwyr y gyngerdd Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Liberty Homes, Designer Outdoor Lighting, RDM Electrical and Mechanical Services, a Morganstone. Hefyd, in Pwyllgor Merched a bun gofalu am werthiannau blaen y tŷ ar CD. Yn olaf diolch i'n pwyllgor codi arian a roddodd y gyngerdd at ei gilydd. Yn dilyn y gyngerdd, fe wnaethon ni i gyd fynd ir West Cross Inn, ble wnaethant ddarparu bwffe hyfryd i ni a drefnwyd gan Meirion Howells. Cawsom ychydig oriau hyfryd gyda tipyn o ganu hefyd!


Alan ShortFe gyhoeddodd Nick Rogers, ein MD ardderchog am y 14 mlynedd diwethaf, y byddai'n ymddeol ar l ein cyngerdd ar ddiwedd mis Chwefror.  Mae Nick yn aros gyda'r cr ac wedi ymuno ac adran yr ail fas.
 

Ionawr 2020

Roedd yn ddrwg gennym glywed y newyddion trist bod Alan Short wedi colli ei frwydr salwch ac wedi marw. Roedd Alan yn chwaraewr brwd ac yn 2il denor da iawn ac wedi bod gyda ni am naw mlynedd. Mae'n gadael ei wraig Eileen, plant ac wyrion a bydd y cr a'i deulu yn gweld ei eisiau. Roedd yn wych i ganu yn ei angladd yn Amlosgfa Abertawe.
Am fwy o newyddion am y 48 mlynedd diwethaf cliciwch yma.