Gwalia Singers

(Swansea)
Gwalia logo
Cantorion Gwalia

(Abertawe)


 
  Os ydych chi'n aelod o Facebook,
  Gwiriwch ein grŵp!    

UK
            Flag
I ddarllen fersiwn Saesneg
o'r newyddion
cliciwch yma

Mawrth - Mehefin 2020

Sandra KnightAr 2il Mawrth cawsom ein hymarfer cyntaf gyda'n Cyfarwyddwr Cerdd Newydd, Sandra Knight. Fei penodwyd hi o sawl ymgeisydd arall ac rydym yn ffodus iawn ein bod wedi dod o hyd i berson i rhinweddau. Ar l ein hymarfer cyntaf gyda Sandra aethom i mewn i 'Lockdown' gan fod llawer o'n haelodau yn y grŵp bregus. Rydym yn edrych ymlaen at ailgychwyn ein hymarferion gyda Sandra cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n gwella. Mae ganddi sawl darn newydd i ni eu dysgu fel y gallwn eu hychwanegu at ein repertoire.

Cafodd hwn effaith ddwys ar bob cr - yn methu cwrdd ac ymarfer!  Roedd 2020 i fod yn flwyddyn brysur iawn i Gantorion Gwalia.  Canslwyd pob cyngerdd yn y dyfodol.  Roedd hwn yn cynnwys cinio ymddeol er anrhydedd i'r cyn-MD Nick Rogers, cyngerdd   Chr Kronshagen o'r Almaen, taith y cr i Gernyw ynghyd chanu mewn sawl priodas a digwyddiadau eraill.

Gyda'r MD newydd yn awyddus i ddechrau ei phenodiad a dim ymarferion ir cr, daeth technoleg i'r amlwg.  Anfonwyd cylchlythyrau misol rheolaidd gan y Cadeirydd, Clive Walters a'r Tm Cerdd at y cantorion ynghyd darnau newydd o gerddoriaeth i'w hychwanegu at repertoire y cr.  Roedd hyn yn bwysig fel bod modd dysgu rhannau yn barod ar gyfer pryd y gallai ymarferion ailddechrau.  (Hefyd i gadw pawb yn brysur yn ystod y broses gloi).  Mae Zoom wedi dod i'n cymorth - cawsom gyfarfod pwyllgor, cyfarfod cymdeithasol a chwis, diolch i Gareth John am fod yn Feistr Cwis i ni. Cyfarfu Sandra hefyd phedair rhan y cr dros gyfnod o wythnosau trwy "Zoom".  Roedd pennod newydd wedi cychwyn.....


Mae Dr Carl Sullivan, sy'n canu gyda'r ail denoriaid a chyn aelod o'r pwyllgor, yn gadael y cr. Roedd yn feddyg yn ysbyty Morriston ac mae bellach yn cymryd swydd hyrwyddo yn Sheffield. Mae'

n gadael gyda'n diolch a'n dymuniadau da.

Ed Parton

Yn anffodus, bu farw aelod ffyddlon a chyfranogol iawn o Gantorion Gwalia - Edwin [Ed] Parton ar yr 20fed o Fawrth eleni. Roedd wedi bod yn sl ers cryn amser gyda chanser yr ysgyfaint ac roedd yn cael triniaeth reolaidd yn yr ysbyty lle daliodd y coronafirws.


Roedd yn aelod hoffus a deallus o'r cr ar ol ymuno ym mis Mai 2008. Yn fuan, cydnabuwyd ei botensial pan etholwyd ef i'r pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2011. Yn yr un flwyddyn ymgymerodd rl Ysgrifennydd ir Noddwyr gan gyfathrebu'n rheolaidd 'r unigolion niferus hynny sy'n cefnogi'r cr. Yn 2013 gwahoddodd Cadeirydd y cr ar y pryd - Clive Walters, ef i fod yn Is-gadeirydd a derbyniodd yn falch. Etholwyd ef yn Gadeirydd yn 2015. Ychwanegodd ddimensiwn aeddfed a gweithgar i'r rl hon a ddaliodd am y ddwy flynedd arferol. Ar l cwblhau ei gadeiryddiaeth parhaodd i wasanaethu fel aelod profiadol o'r pwyllgor.

Bydd yn golled fawr ir holl gr, yn enwedig yr ail denoriaid ac yn sicr ir golffwyr niferus a chwaraeodd gydag ef. Mae ein cydymdeimlad dwysaf yn estyn iw wraig Janet ar teulu.

Chwefror 2020

Cawsom Ionawr tawel, gydar perfformiad cyntaf y flwyddyn yn y Three Lamps, ar ddydd Sadwrn 22ain, i ddarparu adloniant ar gyfer gm rygbi Cymru v Ffrainc. Fe wnaethom ganu am tua hanner awr cyn y gm a llwyddo i wasgu ychydig o eitemau i fewn ar hanner amser. Ar l y gm aethom o amgylch y gwahanol loriau gan ganu ychydig o ganeuon i bob grŵp o bobl, gan gynnwys parti ir ar y llawr uchaf! Mae'r ymateb fel arfer yn anhygoel ac mae'r rhan fwyaf yn bobl ifanc na fyddent byth yn clywed cr meibion yn canu.

Ar Ddydd Sadwrn 29ain roeddem yn l yn All Saints, Oystermouth ar gyfer cyngerdd codi arian ir cr ac elusen leol Therapy for Swansea Kids. Roedd y gyngerdd March into March yn cynnwys y cr ar Rock Choir newydd syn cynnwys aelodau o gorau o Abertawe, y Mwmbwls, Castell-nedd, Caerfyrddin a Llanelli. Dechreuodd y gyngerdd gyda Roger Gadd yn cyflwyno siec o 2000 i'r elusen sydd wedi sefydlu Canolfan Therapi yn Hill House ac sy'n cael ei rhedeg yn llwyr gan rieni gwirfoddol, therapyddion a ffrindiau. Fe wnaethom ni agor y gyngerdd gyda Cwm Rhondda, gyda Steve yn ymuno Rhian ar yr organ, a pherfformio Pacem hefyd. Mae hyn yn gymharol newydd i'n repertoire ac mae Rhian a Gareth Widlake ar y fiola yn cyd-fynd ag ef. Yn ystod y set hon cyflwynodd Nick ein tei gwasanaeth i Geoff Jones, am gwblhau pum mlynedd, ac Adrian Crowley ac Anthony Marmont am ddeng mlynedd. Roedd tei hefyd i'n haelod ieuengaf a oedd mewn gwirionedd yn dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed! Derbyniodd Mike Phippen ei dei am bum mlynedd ac fe wnaethom ni i gyd ganu Pen-blwydd Hapus iddo. Gorffennon ni ein set gyntaf gyda The Impossible Dream. Yna canodd y Rock Choir gan ddechrau gyda Since Youve been Gone a chynnwys Super Trouper a Dont Stop me Now yn eu set gyntaf. Gorffennodd yr hanner cyntaf gydag unawd wych gan Lee Ellery syn Llysgennad Arbennig ar gyfer yr elusen. Canodd I Dreamed A Dream o Les Miserables a derbyniodd gymeradwyaeth haeddiannol ar y diwedd. Dechreuodd y Cr Roc yr ail hanner gyda Justin Timberlake, Cant Stop the Feeling ac yna Only You. Mae eu perfformiad bob amser yn fywiog iawn ac yn cael ei gyfarwyddon dda gan Dan Rogers, yn fywiog ac yn affeithiol. Gorffennon nhw eu hail set gyda Shut Up and Dance with Me. Gorffennon nir gyngerdd gydan hail set wrth ddechrau gydan Abba Medley. Roedd yn wych gweld ein MD blaenorol, Simon Oram, yn y gynulleidfa, fe drefnodd y gan hon ar gyfer y cr. Fe wnaethon ni ganu nifer on ffefrynnau a gorffen gyda An American Trilogy i ganmoliaeth gan y gynulleidfa. Hwn o bosib oedd cyngerdd olaf Nick ac roedd yn ddiweddglo addas i'w holl waith caled dros y 13 blynedd diwethaf. Rhaid diolch yn arbennig i noddwyr y gyngerdd Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Liberty Homes, Designer Outdoor Lighting, RDM Electrical and Mechanical Services, a Morganstone. Hefyd, in Pwyllgor Merched a bun gofalu am werthiannau blaen y tŷ ar CD. Yn olaf diolch i'n pwyllgor codi arian a roddodd y gyngerdd at ei gilydd. Yn dilyn y gyngerdd, fe wnaethon ni i gyd fynd ir West Cross Inn, ble wnaethant ddarparu bwffe hyfryd i ni a drefnwyd gan Meirion Howells. Cawsom ychydig oriau hyfryd gyda tipyn o ganu hefyd!


Fe gyhoeddodd Nick Rogers, ein MD ardderchog am y 14 mlynedd diwethaf, y byddai'n ymddeol ar l ein cyngerdd ar ddiwedd mis Chwefror.  Mae Nick yn aros gyda'r cr ac wedi ymuno ac adran yr ail fas.

Alan Short Ionawr 2020

Roedd yn ddrwg gennym glywed y newyddion trist bod Alan Short wedi colli ei frwydr salwch ac wedi marw. Roedd Alan yn chwaraewr brwd ac yn 2il denor da iawn ac wedi bod gyda ni am naw mlynedd. Mae'n gadael ei wraig Eileen, plant ac wyrion a bydd y cr a'i deulu yn gweld ei eisiau. Roedd yn wych i ganu yn ei angladd yn Amlosgfa Abertawe.


Rhagfyr 2019

Unwaith eto, cawsom gyfnod Nadolig prysur iawn. Ar Ragfyr 7fed gwnaethom berfformio cyngerdd yn All Saints, Oystermouth ar gyfer yr elusen ganser Maggies. Mae hwn nawr yn ddigwyddiad blynyddol ac ymunodd Band Pres Canol Rhondda Thomas Coaches ni. Roedd yr eglwys dan ei sang, ar hanner cyntaf yn cynnwys y cr ar band yn perfformio eitemau ou repertoires arferol ac yn gorffen gydar ddau yn ymuno i gilydd ar gyfer Morte Criste. Dechreuodd yr ail hanner gyda phawb yn ymuno O Come All Ye Faithful ar band yn chwarae Christmas Festival. Roedd awyrgylch hyfryd yn yr eglwys a daeth y band i ben gydar darn Christmas Swingalong. Trefnodd cyfarwyddwr y band Alan Gibbs rannau or gynulleidfa i siglo mewn amser gydar band. Roedd y band unwaith eto yn ardderchog ac wedi cyfrannu'n llawn at noson wych. Yna orffenom y noson gydan heitemau Nadolig gan gynwys Rockin Around the Christmas Tree , Stop the Cavalry a Merry Christmas Everyone . Diolchodd Dr Pat Steane i'r cr a'r band am yr adloniant a chyhoeddodd eu bod eisoes wedi codi 2500 i'r elusen.

 

Y dydd Mawrth wedyn buom yn canu yn y Scout Hut, Brynmill, sy'n gyngerdd a drefnir gan Bwyllgor y Merched. Unwaith eto, mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol gydar merched yn darparu bwffe ac yn codi arian ar gyfer elusen leol. Mae pwyllgor y Merched yn gweithion galed iawn ir cr ac mae eu Cadeirydd, Linda Lewis, yn haeddu cymaint o glod am drefnur digwyddiad hwn, ac eraill, yn ystod y flwyddyn. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach buom yn canu yn y Pier Caf, y Mwmbwls, gan godi arian at elusen. Mae'n ymddangos bod hwn nawr yn ddigwyddiad blynyddol ac mae'r caffi yn darparu awyrgylch hyfryd.

 

Ar Ddydd Sadwrn 14eg buom yn canu yn eglwys St Hillarys, Killay. Mae hwn yn ddigwyddiad newydd i ni, ac roedd yr eglwys yn cynnal Gŵyl Coed Nadolig. Roedd yna lawer o goed o amgylch yr eglwys, ond fe wnaethon ni lwyddo i wasgu i fewn I ardal fach yng nghorff yr eglwys ac ar risiau'r gangell. Cyflwynwyd y gyngerdd gan y Parch Phillip Gwynn ac, unwaith eto, gwnaethom gymysgedd o'n repertoire arferol a'n heitemau Nadolig. Roedd ein cyngerdd olaf yn eglwys St Stephens, Port Tennant. Mae hwn hefyd wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol ond cafodd ei symud o brif eglwys St Thomas oherwydd newidiadau. Unwaith eto, ymunodd y tri cr ysgol leol, Ysgol Gymunedol St Thomas, Ysgol Iau Danygraig ac Ysgol Cefn Hengoed. Cyflwynwyd pob cr gan eu prifathrawon ac, yn l yr arfer, roeddent yn hollol wych. Fe wnaethom orffen y noson gyda phawb yn ymuno Merry Christmas Everyone. Diolch ir Parch Steve Bunting am redeg y digwyddiad a, gobeithio, y flwyddyn nesaf y byddwn yn l yn St Thomas os ywr gwaith wedii gwblhau.

 

Ar l ychydig wythnosau prysur cawsom brynhawn a noswaith hamddenol yn y Queens ar ddydd Iau 19eg. Daeth nifer dda o aelodau ac roedd y bobl lleol yn ei fwynhau yn fawr. Diwedd gwych i fis Rhagfyr prysur!

Tachwedd 2019

Buom yn ymarfer ar gyfer ein cyngherddau Nadolig er nad ydym wedi cyflwyno unrhyw eitemau newydd eleni. Rydym hefyd wedi cael dau aelod newydd yn Richard Jones a Peter Cooke sydd wedi pasio eu clyweliad. Mae'r ddau wedi ymuno 'r 2il denoriaid a gobeithiwn y byddant yn mwynhau eu harhosiad gyda ni.


Y newyddion mwyaf am y mis oedd bod Nick wedi penderfynu ymddeol / camu i lawr fel Cyfarwyddwr Cerdd o fis Mawrth 2020. Mae wedi bod 'wrth y llyw' ers mis Tachwedd 2006 ac wedi goruchwylio newid enfawr yn y cr, fel y gwelir ar y wefan hon. Mae Nick hefyd wedi cynnal arddull Cantorion Gwalia wrth drefnu nifer o ganeuon modern a rhai hen ffefrynnau. Mae ceisiadau yn cael eu derbyn gan rai i lanwr bwlch yn ei le. Gobeithiwn gyhoeddi rhywun arall dros y misoedd nesaf. Mwy o newyddion am hyn i ddilyn.


Hydref 2019

Ar Ddydd Sadwrn 12fed Hydref fe aethom ar ein taith i Landrindod Wells i ganu yn Eglwys y Drindod Sanctaidd. Roeddem ynno i gefnogi elusen leol AGLMUK syn partneru gydag ysgol ac eglwys yn Uganda, i wella bywydau plant a phobl ifanc o gefndiroedd tlawd. Ymunodd Mike a Chris Clarke ni i ganu nifer o ganeuon or sioeau a pherfformiodd Ann Smith a Jan Swindale yn Albert and the Lion. Roedd yr eglwys yn llawn, a chawsom ganmoliaeth arbennig ar l canu ein heitem olaf. Codwyd dros 1200 i'r elusen ac, wrth gwrs, fe wnaethon roi ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Yn dilyn y gyngerdd, aethom i Westy'r Commodore am y noson. Darparwyd bwffe, a chawsom ganu gwych nes yr oriau mn. Roedd grŵp o ddynion ifanc o Dde Lloegr yn aros yn y gwesty ac wedi bwriadu cael noson gynnar, ond fe wnaethant ymuno ni a dywedodd llawer mai hon oedd y noson orau a gawsant erioed !!

Medi 2019

Boy's Brigade

Ar Ddydd Sadwrn 7fed buom yn canu mewn cinio o Frigd Bechgyn y DU a ROI yng Ngwesty'r Marriott, Abertawe. Roedd y Frigd yn cynnal eu Cynhadledd Flynyddol yn Abertawe ac wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau dros y penwythnos. Fe ganom repertoire amrywiol a diolchwyd i ni ar y diwedd gan Lywydd y Frigd, yr Arglwydd Griffiths o Burry Port. Dywedodd eu bod i gyd wedi mwynhau ein canu a datgelu ei fod ef yn un o sylfaenwyr Cr Meibion ​​Burry Port ac yn teimlo ei fod wedi 'dod adref'! Roedd yn faswr gydar cor a'r darn cyntaf y mae'n cofio canu oedd 'Morte Criste' ac, wrth i ni ganu encore fe wnaeth Nick ganu hwn a gofyn i 'Les' ymuno 'n baswyr yn y cor. Diolch hefyd i'r Parch Steven Bunting am ofyn i ni ganu yn y digwyddiad

Cyngerdd Noddwyr
Cawsom Gr Meibion St Stythians, o Gernyw, fel ein gwesteion yn ein Cyngerdd Noddwyr cyntaf a gynhaliwyd yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe ar ddydd Sadwrn 28ain. Sefydlwyd y cr ym 1947 a'u MD yw Ken Downing, sydd wedi bod yn cyfarwyddo'r cr am 33 mlynedd! Fe wnaethant agor y gyngerdd gyda 'Let There Be Light' wedi'i drefnu gan y Cernywiad, Goff Richards, a chanu repertoire amrywiol gan gynnwys 'Georgy Girl' bywiog, medley 'Cole Porter' a 'Bring Him Home' o Les Miserables. Gorffenwyd eu canu gyda'r 'We Rise Again' - eitem gyffrous. Fe wnaethon ni ganu eitemau o'n repertoire arferol gan gynnwys 'Pacem' am y tro cyntaf. Dyma ddarn hyfryd wedi'i ganu i'r testun Lladin 'Donna nobis pacem', a gyfansoddwyd gan Americanwr, Lee Dengler. Mae hefyd yn cynnwys cyfeiliant llinynol ychwanegol ac rydym yn ffodus i gael Gareth Widlake yn ein baritonau, i chwarae y fiola gyda Rhian. Mae hwn yn ychwanegu ir alaw an helpu i roi perfformiad gwych. Ychwanegwyd hefyd drefniant Mark Hayes o 'The Impossible Dream', sy'n gan wych gyda nifer o newidiadau allweddol drwyddi. Hwn oedd y darn olaf i ni ganu ar ein pennau ein hunain cyn ymuno i ganu 'Morte Criste' ac 'An American Trilogy', yn cynnwys Steve ar yr organ. Wnaeth hwn arwain at ddyrchafiad arbennig or dorf. Gan ystyried y tywydd erchyll y tu allan roedd yr eglwys bron yn llawn a chafodd y gynulleidfa werthfawrogol gyngerdd braf. Yn ystod y gyngerdd gwnaethom gyflwyno teis gwasanaeth. Cyflwynwyd tei 5 mlynedd i Rob Smith a tie 20 mlynedd i Haydn Lewis. Aeth y cyflwyniad diwethaf i'n hysgrifennydd gweithgar Alan Clewett, sydd wedi bod yn y cr am 25 mlynedd. Buom yn brwydro trwy'r gwynt a'r glaw i'r Railwaymen's Club yn Wind Street yn dilyn y gyngerdd a chawsom fwffe hyfryd a ddarparwyd gan y cr.

Awst 2019

Gwnaethom ganu ym mhriodas Steven Geaney a Danielle Malson ar 17eg yn Oldwalls, Llanrhidian. Roedd yn ddiwrnod cynnes ac roedd yn rhaid i ni ymgynnull mewn man tywyll i ffwrdd o'r ystafell dderbyn oherwydd, roedd yn syrpreis i'r priodfab! Roedd ychydig yn glawstroffobig, ond cyflawnwyd y gyfrinach!

Gorffennaf 2019

Yn dilyn ein hantur i Barbados cawsom ychydig wythnosau tawel cyn canu yn Dobbies (Wyevale gynt) ar Barc Menter Abertawe ar ddydd Sadwrn 13eg. Datganiad byr oedd hwn yn y prynhawn, fel diolch am ganiatu inni hysbysebu a gwerthu tocynnau raffl ar gyfer ein cyngerdd yn gynharach yn y flwyddyn. Cawsom nifer dda ynno a chynulleidfa fach, ond gwerthfawrogol, wedi ymgynnull i glywed ein canu.

Ar Ddydd Sadwrn Gorffennaf 20fed buom yn canu yn Neuadd Goffa Penllergaer ar gyfer hanner canmlwyddiant priodas Ian a Diane Smith. Mae Diane yn chwaer i'n bariton, John Davies, ac mae'n gefnogwr gwych i'r cr, ar l teithio gyda ni i Barbados, ym mis Mai. Roedd Ian yno hefyd ond dioddefodd losgiadau eithaf difrifol i'w droed yn Barbados er mawr ddifyrrwch i lawer o'r cr! Mae bellach wedi gwella. Roedd yn noson hyfryd a phawb wedi mwynhau!


Mai 2019
Gŵyl Geltaidd Barbados 2019


Beth allwn ni ei ddweud ? Hwn oedd y fenter mwyaf cyffrous y mae'r cr wedi ymgymryd erioed. Mae'r Ŵyl wedi bod yn rhedeg am naw mlynedd ar bymtheg ac nid ydynt wedi cael cr meibion ynno. Roedd 42 or cr ar y daith a chyfanswm o dros 70 i gyd gan gynnwys gwragedd, partneriaid a ffrindiau. Cyflwynwyd hwn yn wreiddiol i'r cr dros ddeuddeng mis yn flaenorol ac roedd ymroddiad ac ymrwymiad ariannol y cr, y pwyllgor, a'r tm cerddorol yn rhagorol.
 
Gwnaethom adael Abertawe am 4.00am ar ddydd Llun 20fed a theithio i Gatwick ar gyfer ein taith i Faes Awyr Grantley Adams lle cawsom ein cyfarfod gan Carol Anderson, trefnydd yr ŵyl. Wedi cyrraedd aethom i barti agoriadol y gwesty, Y Coconut Court Beach, lle cawsom ddiod ac fe'n diddanwyd gan fand lleol. Treuliwyd y diwrnod canlynol yn ymgyfarwyddo ac yn mwynhau'r tywydd hyfryd. Gyda'r nos fe'n gwahoddwyd i Jakes, lle cawsom gyfarfod Gweinidog Diwylliant ac Economi Greadigol Barbados, Mr John King. Cawsom hefyd ein diddanu gan Riddell Fiddles, o Selkirk. Eu harweunydd oedd Sheila Sapkota, a oedd hefyd yn cymryd rhan yn yr ŵyl.

Ar ddydd Mercher cawsom ein cyngerdd gyntaf yn Eglwys Gadeiriol Sant Padrig, a chyfarfu Sister Pauline, pennaeth Ysgol Iau Sant Padrig. Roedd Pauline hefyd o'r Alban ac wedi bod yn chwarae gitr gydar Riddell Fiddles y noson gynt. Roedd y gyngerdd i fod i ddechrau am 1.00pm, ond dyma'r tro cyntaf i ni sylweddoli bod amser Bajan yn wahanol gan nad oedd y bysiau i fynd ni i'r gyngerdd wedi cyrraedd tan 12.45pm ac yna nid oedd digon o seddi i bawb !! Dechreuodd y gyngerdd yn y pen draw am 1.15pm. Fodd bynnag, roedd yn ddigwyddiad hyfryd gyda cr yr ysgol leol yn canu Loch Lomond, mewn acen or Alban. Yna fe ganon nhw Beautiful, Beautiful, Barbados, ar cor yn gallu ymuno nhw. Wedyn fe ganom ni dair eitem ond, oherwydd bod awel yn mynd drwy'r eglwys gadeiriol, collwyd yr acwstig. Cafodd Rhian a Nick broblemau hefyd gyda'u cerddoriaeth yn cael ei chwythu gan y gwynt ! Gorffennwyd y gyngerdd gan phibwyr y Reading Scottish Pipe Band a Pipe Band Ysgol Strathallan, dan eu Cyfarwyddwr Cerdd, Craig Muirhead. Dyna sain wych!

Ar ddydd Iau aeth rhai o'r parti ar y Catamaran Cool Runnings a chael diwrnod gwych yn nofio gyda chrwbanod ac yn mynd ar hyd arfordir hyfryd Gorllewin Barbados. Fe wnaethant stopio y tu allan ir Sandy Lanes Resort, lle'r oedd yr holl enwogion yn mynd, a chael cinio ar y cwch, ac yna fwy o nofio. Aeth grŵp bach arall ar daith a drefnwyd gan Pete Bales o amgylch yr ynys gyda Dale, gyrrwr lleol. Roedd yn dipyn o brofiad! Aeth Dale nhw o amgylch nifer or Rum Shacks ac fe wnaethant gyfarfod modryb Nigel Benn! Fe wnaethant hefyd ymweld 'r eglwys hynaf ar yr ynys a gweld lle magwyd Rihanna. Roedd gweddill y cor wedi aros yn y pwll a'r traeth i fwynhaur haul.

Cynhaliwyd ein prif gyngerdd ar y nos Wener. Roedd yn y Walled Garden Theatre, sy'n leoliad gymharol newydd. Cawsom ymarferiad sain am 4.00pm. Trefnwyd y digwyddiad gan Glwb Rotari De Barbados a dechreuodd am 7.00pm. Agorwyd y gyngerdd gan Donny Hughes, DJ adnabyddus or Alban. Fe wnaethom ganu ein heitemau arferol a chynnwys Yellow Bird - wedi'i ddysgu ar gyfer y daith. Roedd y gyngerdd hefyd yn cynnwys Sing Out Barbados, dan eu cyfarwyddwr, Keith Squires. Roeddent wedi eu gwisgo'n hyfryd ac yn canu amrywiaeth o ganeuon Caribaidd, a llawer yn cael eu actio yn ddoniol. Fe wnaethant orffen gyda Beautiful, Beautiful, Barbados, cn a oedd yn llawer mwy poblogaidd nag a feddyliasom, pan wnaethom ei ddysgu. Roeddem yn mynd i'w ganu fel ein heitem olaf yn y gyngerdd. Gwnaeth Nick dipyn o jc am y ffaith ein bod ni wedi dysgu'r gn hon, wedi cael ein curo i'w chanu ddwywaith eisoes, ac wedi teithio 4,000 milltir !! Doedden ni ddim yn mynd i adael heb ganu ein fersiwn ac roedd y gynulleidfa wrth ei bodd. Daethom i ben An American Trilogy a chawsom gymeradwyaeth gan y gynulleidfa. Roedd Uchel Gomisiynydd Prydain i Barbados, Ms Janet Douglas CMG yn y gyngerdd ac wedi mwynhau.

Ar gyfer ein cyngerdd swyddogol diwethaf, teithiom i Eglwys St Thomas, yn ardal St Thomas tua 30 munud i ffwrdd. Fe'n hysbyswyd bod y gyngerdd i ddechrau am 6.00pm, ond, unwaith eto, roeddem yn amser Bajan ac ni wnaethom adael y gwesty tan 5.30pm! Fodd bynnag ar ol cyrraedd dim ond ychydig o geir oedd yn y maes parcio, a dywedwyd wrthym nad oedd y cyngerdd yn dechrau tan 6.30pm! Cawsom ychydig o broblemau gan nad oedd gan y bysellfwrdd bedal cynnal a dim llwyfannu. Yn canu gyda ni oedd tri cr eglwysig. Fe ddechreuon ni gyda Cwm Rhondda ar gynulleidfa yn mwynhaur Amens. Bu ychydig o aelodau cr yr eglwys yn canu gyda ni hefyd. Roedd hon yn noson hyfryd gan ein bod yn Argos ir bobl leol gyda sain unigryw Cr Meibion Cymru!

Cawsom ychydig fwy o amser hamdden ar ddydd Sul ar parti olaf yn y gwesty. Cadwodd Carol Anderson a Donny Hughes bethau dan reolaeth a chafwyd gyflwyniadau i MD y band pibellau Craig Muirhead ac i'n MD ni - Nick. Fe wnaethom berfformio eto a chwaraeodd y pibellau hefyd. Darparwyd adloniant pellach gan Riddell Fiddles ac fe ganom Three Little Birds 'gyda nhw. Yna aethom i lawr at y traeth ar gyfer photoshoot terfynol a chanu Beautiful, Beautiful, Barbados yng nghwmni ein band iwcalili! (Gweler y clip Youtube) Gorffenom gyda'n Anthem Genedlaethol. Daeth hyn 'n taith i ben, gyda hanner y grwp yn mynd adref a'r gweddill yn aros am wythnos arall.

Treuliasom y bore o gwmpas y pwll ar y diwrnod olaf gyda rhan or grwp yn gadel i'r maes awyr. Yn y maes awyr cafodd Nick fflach o ysbrydoliaeth! Yng nghornel y lolfa roedd piano a credodd Nick fyddai'n syniad da i geisio fflash mob ac ar unwaith roedd pobl yn ei recordio ar eu ffonau. Wrth gwrs, buom yn canu Beautiful Barbados, gyda Rhian ar y piano. Roedd rhywun wedi ei roi ar Facebook gyda 30k o olygfeydd ar ol wythnos!! (Gweler y clip Facebook) Mae hefyd wedi ymddangos ar lawer o safleoedd Facebook eraill, gan gynnwys prif dudalen Visit Barbados. Diwedd gwych i wythnos wych.
 
I'r rhai a arhosodd am yr ail wythnos, yr uchafbwynt oedd ymweliad Syr Garfield Sobers 'r gwesty, arwr criced India'r Gorllewin. Fe wrth gwrs a darodd chwech chwech mewn pelawd o Malcolm Nash yn St Helens. Roedd yn gyfeillgar iawn ac yn siarad 'r bechgyn am oriau a hyd yn oed ymuno 'r canu!

Bydd Gwyl Geltaidd yn Barbados yn cael ei chofio am amser hir i ddod. Rhaid i ni ddiolch i Carol Anderson am ein gwahodd ac am ofalu amdanom tra roeddem yno. Mae cymaint o bobl eraill i'w diolch am drefnu'r daith hon. Ein cadeirydd gweithgar, Mike Phippen, nad oedd yn gallu dod, ond a ddaeth in ffarwelio am 3.30 y bore a'n ysgrifennydd Alan, a gysylltodd 'r cwmni teithio. Diolch hefyd in trysorydd Lawrence, sydd wedi delio swm anferth o arian. Hefyd ein pwyllgor codi arian newydd a'n pwyllgor Merched a gododd swm sylweddol ar gyfer y daith. Diolch in noddwyr - Cymdeithas Adeiladu Abertawe a Red Dragon Flagmakers, Clydach a fenthycodd baner Cymru i ni. Diolch in gwragedd an partneriaid a'r cr ei hunan am wneud y daith gymaint o lwyddiant. Yn olaf, i Nick, Rhian a Steve am eu hymrwymiad a'u brwdfrydedd i gael y cr yn barod ar gyfer achlysuron o'r fath. Roedd taith o'r fath yma allan o'r cwestiwn deng mlynedd yn l. Lle mae llawer o gorau eraill yn cael trafferth, rydym yn parhau i ymdrechu i ddenu aelodau newydd a ceisio trefnu teithiau mwy cyffrous yn y dyfodol.Ebrill 2019

Yn dilyn ein cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair cawsom aelod newydd arall. Mwynhaodd Rhodri Jenkins y noson a daeth i'r ymarfer nesaf ac ymuno 'r adran bariton. Da iawn Rhodri!

Mawrth 2019

Ar ddydd Sadwrn 2il cynhaliwyd cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair i godi arian ar gyfer ein taith i Barbados. Ein gwesteion oedd Band Pres Thomas-Coaches Mid-Rhondda ar Eclectics, o Abertawe. Cafodd y noson ei harwain yn wych gan Paul Tabram, sy'n gwneud y cyhoeddiadau ym mhob gm Rygbir Gweilch ac weithiau gyda'r Swans. Fe agoron ni gydag O Gymru a chanu rhai eitemau Cymraeg sydd wedi cael eu hymarfer ar gyfer Barbados. Gorffenom ein set gyda How Great thou Art. Canodd yr Eclectics nesaf, gyda cymysgedd wych o eitemau gan gynnwys Set Me as a Seal a Calon Lan . Roeddent yn grŵp o saith cantor ond roedd yr acwstig yn y Santes Fair yn arbennig. Gorffennodd y band pres yr hanner cyntaf wrth chwarae medley o Oklahoma 'r Pure of Heart gan Tom Davoren. Roeddent yn rhagorol.
 
Agorodd y band yr ail hanner gyda threfniant Gordon Langford o Men Of Harlech Roedd yr eitem nesaf yn cynnwys yr unawdydd Jeff Taylor yn Bass in the Ballroom. Cwblhawyd y set gyda Sosban Fach '. Canodd yr Eclectics y pum eitem nesaf gan gynnwys Danny Boy, Si Hei Lwli Mabi a gorffen gyda'rI Got Rhythm Yn ein set olaf fe wnaethom ganu Delilah a Hard to say Im sorry gan Chicago. Gorffennom gyda'r Abba Medley. Daeth y gyngerdd i ben gyda Morte Criste, gydar band yn ymuno 'r cr.

 Roedd hon yn noson wych a drefnwyd gan ein cadeirydd, Mike Phippen a'n pwyllgor codi arian. Roedd yr eglwys yn llawn. Rhaid diolch i'n Pwyllgor Merched am ofalu am werthur tocynnau a CDs yn yr eglwys. Diolch hefyd i eglwys y Santes Fair ac yn enwedig Alan Jenkins, sydd mor barod i helpu ac i Gymdeithas Adeiladu Abertawe am eu nawdd hael. Yn olaf, i'n tm cerddoriaeth o Nick, Rhian a Steve a sicrhaodd bod ein perfformiad yn cyrraedd ein safon uchel arferol. Yn dilyn y gyngerdd, aeth pawb i'r Three Lamps am luniaeth. Gallwn gyhoeddi y bydd Band Pres Thomas Coaches y Rhondda yn ymuno ni eto ar gyfer cyngerdd Nadolig yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Ar Ddydd Sadwrn 16eg aethom yn l i'r Tri Lamps i ganu yng ngm derfynol y Chwe Gwlad, gyda Chymru yn mynd am y Gamp Lawn, yn erbyn Iwerddon. Unwaith eto, buom yn canu cyn ac yn ystod y gm ac, unwaith eto, roedd y dafarn yn llawn. Fe wnaeth y lle cyfan ffrwydro ar y chwiban olaf, gyda Chymru yn fuddugol o 25-7. Gem llawer mwy cyfforddus na ddychmygodd llawer. Unwaith eto, aethom i'r ail lawr i barhau gyda'r canu ar l y gm. Mae hon wedi bod yn fenter newydd i ni, ac rydym yn gwybod bod y perchennog, Tim Evans, yn awyddus i ni ganu mewn digwyddiadau pellach.
 
Rydym yn falch o groesawu recriwt arall i'n rhengoedd. Mae Paul Hutin wedi ymuno 'r ail denoriaid lle canodd ei ewythr Ken. Roedd Ken yn aelod arbennig o'r cr a gobeithiwn y bydd Paul yr un mor frwdfrydig hefyd.

Chwefror 2019

Croesawyd Steve Beales i'r cr, yn dilyn ei glyweliad, ac mae wedi ymuno 'r ail denoriaid. Roedd Steve yn y Queens y mis flaenorol a mwynhaodd y prynhawn gymaint nes iddo benderfynu rhoi cynnig arni! Da iawn Steve - gobeithiwn y byddi di'n aros gyda ni am gyfnod hir.
 
Ar Ddydd Sadwrn 23ain buom yn diddanu y dorf yn y Three Lamps cyn gem rygbi rhyngwladol Cymru v Lloegr. Yn dilyn gwaith adnewyddu newydd, mae nawr gan y dafarn bedwar llawr, gydau bragdy ar un llawr. Roedd y dafarn yn llawn ar awyrgylch yn wych, yn enwedig pan aeth Josh Adams drosodd yn y gornel i Gymru, i selio buddugoliaeth 21-13. Ar l y gm, aethom i'r llawr nesaf i barhau 'r canu.

Ionawr 2019

Cawsom ddechrau tawel i'r flwyddyn, ond wnaeth nifer o'r cr fwynhau dod at ei gilydd yn y Frenhines ar ddydd Iau 3ydd. Digwyddiad blynyddol yw hwn a bu staff y dafarn yn gofalu amdanom. Fe ddechreuon ni am 3.00 o'r gloch yn y prynhawn cyn mynd i'r Three Lamps, lle cawsom wahoddiad i ganu ynno yn ystod gemau rygbi rhyngwladol Cymru dros y misoedd nesaf.
 
Dechreuodd yr ymarferion ar ddydd Mawrth 8fed ac roeddem yn falch i weld aelod newydd yn ymuno ar ol ein prynhawn yn y Queens. Dechreuasom hefyd ymarfer rhai eitemau newydd ar gyfer ein taith i Barbados. Mae'n braf cael cyfnod tawel i ganolbwyntio ar y daith I ddod.
 
Ar nodyn trist, bu farw Roger Burrell yn dilyn salwch hir. Roedd Roger wedi bod yn bresennol mewn ymarferion hyd at ei farwolaeth a bydd yn golled mawr iw deulu a'r cr.

Rhagfyr 2018

Cawsom Nadolig prysur iawn, fel arfer, gydan cyngerdd cyntaf yn All Saints dros 'Maggies', yr elusen ganser. Roedd yr eglwys yn llawn a chyfarwyddwyd y cr gan Gareth Widlake, un o'n baritonau sydd wedi bod yn y cr am flwyddyn. Roedd Gareth gynt yn brifathro yn Ysgol Gynradd Bishopston ac yn arfer delio phlant - nid yw hwn yn wahanol! Canodd y cor yn wych gyda Steve yn chwarae ei gyfeiliannau bysellfwrdd i amryw o eitemau hefyd. Yr unawdydd oedd Anwen Pike. Codwyd 2500 i'r elusen ac, unwaith eto, roedd ein gwasanaethau yn gwbl ddi-dl.

Roedd ein cyngherddau nesaf yr un fath 'r llynedd, gyda'r cyntaf yn Neuadd y Sgowtiaid, Brynmill. Trefnwyd y gyngerdd gan ein Pwyllgor Merched a darparwyd bwffe gwych ganddynt. Rhoddodd eu Cadeirydd, Linda, gyflwyniadau i'r tm cerddorol a hefyd siec am 2000 am ein taith i Barbados. Rhodd gwych a phawb yn ddiolchgar iawn. Mae'r cr yn mynd o nerth i nerth pan fod niferoedd corau eraill yn cwympo. Ar y noson gwelwyd ein cr mwyaf erioed gyda 61 o gantorion ar y llwyfan. Ymunodd 8 aelod newydd yn ystod y flwyddyn ac mae'n rhaid diolch i waith y cantorion sy'n annog pobl i ymuno. Codwyd dros 500 hefyd ar gyfer Diabetes UK, sef yr elusen a ddewiswyd gan Nick, er cof am Debbie.

Ar ddydd Iau 13eg, fe ganom yn Neuadd Vivian, Blackpill gydar lle yn llawn ac awyrgylch wych. Gydan niferoedd wedi cynyddu y flwyddyn yma roedd yn ychydig o wasgfa yn y neuadd! Roedd One more Mile to Go gan Chris de Burgh ar y repertoire hefyd. Unwaith eto uchafbwynt ir gynulleidfa oedd canu 'The 12 Days of Christmas'!

Cyngerdd Gymunedol Nadolig Eglwys St Thomas ar Ragfyr 18fed yn bendant yw uchafbwynt ein rhaglen Nadolig gyda'r eglwys yn llawn. Roedd awyrgylch arbennig unwaith eto gyda chorau o Ysgol Gynradd Danygraig, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed yn cymryd rhan. Bur corau i gyd yn canu nifer o eitemau Nadolig ac fe wnaethom orffen y gyngerdd gyda 'Rockin' Around The Christmas Tree a ddaeth 'r gynulleidfa i'w traed. Yna ymunodd y corau i ganu 'We wish you a Merry Christmas'. Dyma'r digwyddiad olaf yn yr eglwys, fel y mae, oherwydd bod y gwaith yn dechrau i wneud neuadd gymunedol ar y llawr waelod ac eglwys i fyny'r grisiau. Dymunwn bob llwyddiant gydar prosiect i'r ficer, Steve Bunting.

Cynhaliwyd ein cyngerdd olaf yng Nghaffi'r Pier ar ddydd Iau 20fed. Dyma'r 3ydd flwyddyn i ni ganu ynno ac, unwaith eto, roedd yn lwyddiant ysgubol, er bod rhifau tocynnau bellach yn cael eu monitro'n ofalus. Fodd bynnag, roedd awyrgylch hyfryd yn y Caffi. Cyflwynwyd y noson gan Siany Martin, o orsaf radio 'The Wave'.

Felly roedd yn Nadolig prysur unwaith eto gydar holl ymdrech i ddysgur eitemau Nadolig yn werth chweil. Hefyd cawsom dros 50 o gantorion ym mhob digwyddiad - cyflawniad wych.

Tachwedd 2018Cynhaliwyd ein cyngerdd cyntaf ar ol ein taith i Kiel yng Nghlwb Golff Clyne ar 12fed Tachwedd. Roedd y clwb yn llawn a chafwyd noson hyfryd. Roedd y gyngerdd dros 'Save the Children' a chodwyd 1100 ir elusen. Wrth gwrs, rhoesom ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac aeth pob ceiniog atynt . Trefnwyd y noson gan Joan Jory a'i gŵr Jeff, a gyflwynodd y gyngerdd. Roedd Jeff yn gyn-aelod o'r cr ac roedd hi'n wych ei weld yno.


Yr achlysur nesaf oedd priodas Amy Staddon a Liam Jenkins ar ddydd Sadwrn 17eg Tachwedd yn eglwys St Thomas. Mae Amy yn ferch in hail denor Gareth.


Roeddem yn falch i groesawu 3 aelod newydd i'r cr gydar tri yn gantorion profiadol. Mae Vernon Ward wedi symud i'r ardal o Cheshire ac mae wedi ymuno 'r ail denoriaid. Mae Brian Brent a Brian Miles wedi ymuno 'r tenor gyntaf. Gobeithiwn y bydd gan bob un ohonynt gysylltiad hir gyda ni.
Roeddem yn drist i ddysgu am farwolaeth Emil Jones, tenor cyntaf gwych, a fu gyda'r cr am dros 20 mlynedd. Bydd ei deulu a'i ffrindiau yn ei golli'n fawr. Wnaethom ganu yn ei angladd yn Amlosgfa Llanelli.


Cawsom hefyd y newyddion ofnadwy am farwolaeth Debbie, gwraig ein MD Nick, yn dilyn salwch byr. Roedd Debbie yn gefnogaeth mawr i Nick ac yn gwybod am ei angerdd am sefydliad y cr meibion , ar l ei adnabod am bron i 40 mlynedd. Roedd hi'n rheolaidd yn dod ar deithiau'r cr ac roedd ganddi gyfeillgarwch agos gyda Rhian a llawer o'r gwragedd a phartneriaid. Byddwn yn ei cholli yn enfawr ac mae ein cydymdeimlad dwys yn estyn i Nick.

Medi 27ain - Hydref 1af

Cymerodd ein taith Ewropeaidd ni eleni  i Kronshagen ger Kiel, Gogledd yr Almaen. Ar ol canu yn Mannheim yn 2012 roedd ganddom gysylltiad  gydau MD Imre Sallay. Roedd eu cyngerdd blynyddol ar y penwythnos diwethaf ym mis Medi! Teithiodd 42 o gantorion a nifer o wragedd a phartneriaid gan gyrraedd ar ddydd Iau 27ain o Fedi.

Ar ddydd Gwener cawsom daith ddiddorol o gwmpas Kiel. Mae Kiel yn ddinas ar arfordir gogledd ddwyrain yr Almaen ac yn gwynebu Mr y Baltig. Fe wnaethom ymweld Laboe Ehrenmals (Amgueddfa'r Mr-lynges) ac yn y Neuadd Fawr ynno; fe wnaethon ganu 3 eitem a gosod torch yn y gofeb a sefydlwyd ar gyfer morwyr sydd wedii boddi dros y byd. Roedd yn amser emosiynol iawn gyda llawer o'r cantorion ar gwragedd yn emosiynol hefyd ac yn cael eu symud i ddagrau. Yna cawsom fwyd yn 'Heimathafen' (Admiral Scheer) a chymerodd nifer lifft i ben tŵr y Neuadd Fawr, a rhoddodd olygfeydd godidog o'r Harbwr a'r wlad o'i gwmpas.

Yr un noson fe aethom i Rendsburg i ganu yn eglwys y Santes Fair. Ymunodd Cr Gwrywaidd Rendsburg ni a 'Liedertafel' (grŵp canu gwrywaidd lleol arall), a ymunodd 'i gilydd am y tro cyntaf ar gyfer y gyngerdd. Cymerodd y gyngerdd fformat wahanol gan ddilyn 2 set gan bob un o'r corau. Wedyn ar ol egwyl, aethom yn l i'r eglwys i orffen y gyngerdd trwy ganu set arall yr un! Fe wnaethom orffen ein set derfynol gyda 'An American Trilogy' a'r gynulleidfa werthfawrogol; ynghyd 'r ddau gr arall, yn codi ar eu traed i roi canmoliaeth arbennig i ni. Roedd yr eglwys yn le hyfryd i ganu a chawsom berfformiad ysblennydd. Cafwyd cyflwyniadau ar ddiwedd y gyngerdd ac yna fe wnaethom ddychwelyd i'n gwesty tipyn yn hwyrach na'r hyn yr oeddem wedi'i ragweld!

Y diwrnod wedyn aethom i dref fechan Plon ar daith o gwmpas Llyn Ploner. Ynna nol i brif ddigwyddiad y daith gyda Cor Kronshagen yn y Burgerhaus, Kronshagen. Roedd yn neuadd enfawr gyda 400 o bobl yn y gynulleidfa gan gynnwys Maer y dref. Roedd yn 99fed blwyddyn o fodolaeth Chor Kronshagen a buont yn canu rhaglen amrywiol. Fe wnaethant orffen eu set gyntaf gyda 'Ar Hyd Y Nos' yn y Gymraeg! (Maent wedi cael cysylltiad hir chr o Ogledd Cymru) Fe ganom ein set gyntaf, yn cynnwys 'Sanctus', gan Schubert, a gorffen gyda 'Cwm Rhondda'. Daeth y gynulleidfa o 400 i'w traed mewn gwerthfawrogiad! Nid ydym yn cofio cael canmoliaeth yng nghanol perfformiad o'r blaen! Yn dilyn yr egwyl, roedd hi'n bleser clywed Chor Kronshagen yn canu caneuon modern gan cynnwys ' Can you feel the love tonight ' a gorffen gyda 'Heal the World' gan Michael Jackson. Perfformiad hyfryd gyda 50 o gantorion yn y cr a sain hardd iawn. Fe'u cyfarwyddwyd yn dda gan eu MD, Imre Sallay. Yna, fe wnaethom ganu ein set derfynol ac unwaith eto canmoliaeth arbennig ac encore wrth ganu As long as I have music.

Fodd bynnag, ni wnaeth y gyngerdd orffen yno wrth i'r ddau gr ymuno 'i gilydd i ganu 'O Fortuna' a 'Fortune Plango Vulnera' o 'Carmina Burana' gan Carl Orff (Bydd llawer yn cofio 'O Fortuna' fel y gerddoriaeth o'r 'Old Spice' 'hysbyseb sawl blwyddyn yn l!). Cafodd Nick gyfeiliant gan Imre ar y piano, a Stefan Bihary ar y drymiau - sain arbennig. Bu llawer o gyflwyniadau i gloi noson hyfryd o ganu, gan obeithio y gallwn i gyd gyfarfod unwaith eto rywbryd. Cafwyd buffet ysblennydd i ddilyn y gyngerdd a rhaid diolch i Chor Kronshagen. Fe wnaethom lwyddo i ganu ychydig o eitemau mwy gan gynnwys 'Freunde Schenket Ein' yn Almaeneg.

Cawsom ddechrau hamddenol i ddydd Sul a taith i ddinas hardd Lubeck. Roedd yr hen ran yn ddiddorol iawn gydag eglwys gadeiriol hyfryd. Roedd pensaernaeth yr adeiladau yn syfrdanol. Pan aethom ni i Kiel, gyda'r nos, roedd pawb ohonom wedi cael pryd hyfryd gyda'n gilydd yn Bragdy Kiel a mwynhau y cwrw or safle. Yna, fe wnaethom ddychwelyd i'r gwesty a nifer ohonom yn mynd yn l i ganu yn 'Alte Muhle'. Fe wnaethom ddychwelyd i Abertawe ddydd Llun a chyrraedd tua 8.00pm.

Roedd hon yn daith wych unwaith eto gyda cymaint o bobl i'w diolch. Y cwmni bws 'Reisebyer' wedi trefnu'r gwesty ar bysiau. Fe wnaeth ein ysgrifennydd Alan Clewett, fel arfer, weithio'n ddiflino cyn ac yn ystod y daith i'w wneud yn lwyddiant. Roedd Lawrence, ein trysorydd, hefyd wedi gweithio mor galed i gasglur arian yn ystod y flwyddyn ac yn ystod y daith gyda'i effeithlonrwydd arferol. Bu 2 o'n merched, Patsy Dewar a Jan Davies, yn gwerthu ein CD yn y lleoliadau, a chymerwyd bron i 300 Euros dros y ddau gyngerdd. Roedd Adrian Crowley yn gyfrifol am un o'r bysiau a chludodd y CDs o gwmpas. Diolch i'n tm cerddorol o Nick, Rhian a Steve, am ddod 'r cyngherddau at ei gilydd, a sicrhau ansawdd mor uchel ir perfformiadau. Yn olaf, diolch i aelodau'r cr, au ymroddiad i'r daith ac am ganu mor dda.Medi 2018

Ar ddydd Iau Medi 13eg, buom yn canu yn All Saints ar gyfer Gŵyl Gerdd y Mumbles. Cynhelir cyfres o gyngherddau yn flynyddol yn yr eglwys ym mis Medi, ac roeddem wrth ein bodd yn cymryd rhan eleni. Bu Ros Evans yn ymuno ni, a bur cor yn canu nifer o'r eitemau newydd am ein taith ir Almaen, gan gynnwys 'Gweddi o Lohengrin' gan Wagner a 'Freunde Schenket Ein'. Buom hefyd yn canu 'Sanctus' gan Schubert o'i 'Duetsche Mass'. Uchafbwynt arall y gyngerdd oedd ymuno Ros Evans i ganu ein trefniant o 'The Holy City'.

Ar ddydd Mawrth 18fed, cawsom ymwelwyr arbennig i'n hymarfer. Rydym yn y camau cynnar o drefnu taith i Barbados y flwyddyn nesaf i ganu yn eu Gŵyl Gerddoriaeth Geltaidd, a gynhelir yn flynyddol. Daeth Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Carol Anderson a'r Uwch Gomisiynydd Dros Dro ar gyfer Barbados a'r Dwyrain Caribaidd,  Alphea Wiggins i roi mwy o fanylion inni am yr ŵyl. Mae hwn yn amser cyffrous iawn i'r cr ac rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu canu yn yr ŵyl. Nid ydynt wedi cael cr o Cymru yno ers yr ŵyl gyntaf 19 mlynedd yn l!

Awst 2018

Mis tawel ond fe wnaethom barhau i ymarfer a chroesawu 2 aelod newydd i'r cr. Mae John Barnett wedi ymuno 'r ail fas a Rogers Gadd, yr adran baritn. Roeddem hefyd yn gallu gweithio'n galed ar yr eitemau y byddwn yn canu yn Kiel, yr Almaen, ar ein taith flynyddol. Rydym yn dysgu eitem newydd i'r cr 'Freunde Schenket Ein', cn yfed, a fydd yn cynnwys unawdwr newydd, Clive Dowell.

Gorffennaf 2018

Ar ddydd Sul 29ain gofynnwyd i ni ganu yn Stouthall (Carreg Adventure) i grŵp o fyfyrwyr o Kuwait. Rydym wedi diddanu myfyrwyr tramor yn Stouthall yn y gorffennol ac, unwaith eto, roeddent yn gynulleidfa werthfawrogol iawn. Ar ol iddynt fwynhau ein perfformiad cawsom gais arbennig i  ganuCant help falling in Love. Er nad yw yn ein repertoire, maen un nin canu yn anffurfiol, felly fe wnaethom ein gorau gyda nifer o'r myfyrwyr yn ymuno gyda ni!
Yn dilyn y gyngerdd, ac ymweliad i dafarn y Brenin Arthur, Reynoldston wnaethom ymddangos ar wefan 'Cymru Ar-lein'. Roedd un o'r staff wedi cofnodi ein canu a'i ddanfon atynt. Roedd newyddion am y cr a fideo hefyd.

Cyngerdd Blynyddol 23aim Mehefin 2018

Annual 18 1Roedd hon yn noson wych - mae'n debyg y gorau eto! Buom yn ffodus i gael  'Bella Voce' gyda ni, wedi perfformio 5 wythnos yn gynharach yn y Royal Albert Hall, Llundain, gyda'r corau meibion. Maent yn grŵp merched o tua 16 aelod, a ffurfiwyd yn 2013 gan eu cyfarwyddwr cerddorol Sarah Benbow-Thomas a Lisa Shelmerdine Richards ac yn dod o Sir Benfro. Maent yn ymfalcho mewn tua dwsin o raddedigion cerddorol ac mae rhyngddynt fwy na 30 gradd 8 yn offerynnol a lleisiol. Ynghyd 'u cyfeilydd Seimon Morris maent yn gwneud sain wych.    

Annual 18 2Cynhaliwyd y gyngerdd yn All Saints, Oystermouth ar eglwys yn llawn. Agorwyd y noson gyda 'Morte Criste' i gymeradwyaeth aruthrol o'r dorf. Dilynwyd hwn gyda'n 2 eitem Eidalaidd, 'Ave Maria' a 'Nella Fantasia' a gorffenwyd yr adran gyntaf gyda 'How Great Thou Art'. Mae hwn yn dod yn eitem boblogaidd iawn. Gan ystyried yr holl newidiadau yn yr alaw a'r ffaith ein bod heb gyfeiliant, fe wnaethom berfformio'n dda iawn. Yna, dechreuodd Bella Voce eu set gyntaf gyda 'It Dont Mean a Thing, If It Aint Got That Swing' a dilyn hyn 'Cwlwm Cariad' gan y cyfansoddwr lleol Alan Llewelyn Thomas. Roedd eu eitemau eraill yn cynnwys trefniant o gn a wnaed yn enwog gan y Flying Pickets, 'Only You' a'u eitem olaf oedd 'Who Will Buy' o 'Oliver'. Yna cafwyd 3 eitem or cor - 'O Gymru', 'Ar Hyd Y Nos' a 'Cwm Rhondda' i orffen hanner cyntaf gwych. Roedd 'Morte Criste' a 'Cwm Rhondda' yn cynnwys Steve ar yr organ, ynghyd 'n cyfeilydd Rhian.

Annual 18 3Yn dilyn yr egwyl cawsom 'Hey Look Me Over' ac yna fe wnaethon ni ganu caneuon poblogaidd a mwy modern. Roedd y cyntaf yn eitem newydd i'n repertoire 'Hard To Say I'm Sorry', sef y gn hyfryd a ysgrifennwyd gan 'Chicago' yn y 1980au cynnar. Dilynwyd hwn gyda 'God Only Knows' gan gorffen yr adran hon gyda rhif Elvis Presley 'If I Can Dream'. Dychwelodd Bella Voce a buont yn swyno'r gynulleidfa, unwaith eto, gyda'u heitemau. Dechreuon nhw gyda threfniant hyfryd o 'Three Little Maids' ac wedyn  'Pure Imagination'. Fe wnaethon nhw orffen y set hon gyda threfniant o'r gn hyfryd gan Snow Patrol 'Run' a threfniant newydd o 'Calon Lan', gyda chyfeiliant gwych gan Seimon. Roedd hwn yn berfformiad gofiadwy gan y merched, yn llawn ymadroddion hyfryd a cherddorol ac yn haeddu eu canmoliaeth gan y dorf.

Annual 18 4Dechreuwyd ein rhan olaf ni 'He aint Heavy He's My Brother' ac un o'n ffefrynnau, 'Angels' gan Robbie Williams. Ein darn olaf o'r noson oedd trefniant Alwyn Humphreys o 'An American Trilogy', unwaith eto gyda Steve ar yr organ. A y diwedd daeth y gynulleidfa werthfawrogol iawn i'w thraed. Yna cyflwynwyd Bella Voce yn l i'r llwyfan a chafodd y gyngerdd ei chau gyda phawb yn canu yr Anthem Genedlaethol. Gwnaethpwyd nifer o gyflwyniadau gan ein Llywydd, Geoff Wheel, gan gynnwys un i'n Llenwraig Pwyllgor y Merched, Linda Lewis, sy'n gweithio'n ddiflino trwy gydol y flwyddyn, gyda'i chyd-aelodau, i godi arian ar gyfer y cr ac syn stiwardio y 'gyngerdd flynyddol'.

Yn sicr, dyma'n 'Flynyddol' gorau erioed a rhaid diolch i'n MD Nick, ein cyfeilydd gwych, Rhian a'r organydd Steve, a oedd hefyd yn chwaraer harmonica i 'He Aint' Heavy '! Bur Eglwys yn leoliad gwych unwaith eto gyda nifer o bobl eraill yn cyfrannu at lwyddiant y noson. Cawsom ein noddi gan Gymdeithas Adeiladu Abertawe a rhaid diolch i Alun Williams a'i dm am eu cefnogaeth ariannol. Trefnodd Adrian Crowley yr ysgrifennu ar argraffu or rhaglen ac bu Walter Jones yn gofalu am werthur tocynnau. Trefnodd Adrian Crowley i'r gyngerdd gael ei recordio gan Ken Geen, o Gaerdydd, a hefyd trefnodd fideo o rai o'r eitemau. Gobeithiwn y byddant yn cael eu rhyddhau yn fuan.

I wylio rhai fideos a recordiwyd yn y cyngerdd hwn, cliciwch ar y dolenni canlynol: 'Ave Maria', 'How Great Thou Art' a 'Hard To Say I'm Sorry'.

Mehefin 2018

Mae mis Mehefin bob amser yn brysur gyda'n Cyngerdd Blynyddol yn nesau. Fodd bynnag, eleni cafodd ein meddyliau eu tynnu oddi ar y gyngerdd am gyfnod, pan ofynnwyd i ni ganu mewn parti pen-blwydd 90 oed ar ddydd Mercher 20fed o Fehefin, yn Dewshall Court yn Swydd Henffordd. Roedd y lleoliad ychydig yn anodd ei ddarganfod, trwy lonydd eithaf cul. Fodd bynnag, yn y pen draw, fe wnaethom gyrraedd y neuadd, trwy ffordd hen ffasiwn wrth ddilyn yr arwyddion! Er ein bod yn nifer fach iawn, rhoddom berfformiad ardderchog a mwynhaodd holl aelodau'r teulu ar ffrindiau. Roedd yn raglen amrywiol i apelio at bob oedran - gyda nin canu 'encore' ar l ein heitem diwethaf. Cawsom ein trin i frechdanau a 'pheint' yn Neuadd Dewshall ac yna sglodion a chwrw yn y Clytha Arms ger Raglan ar y ffordd adref!

Mai 2018

Ar ddydd Gwener, Mai 11eg, buom yn canu yn Eglwys Sant Pedr, Newton, ar gyfer Clwb Rotari y Mwmbwls. Roedd yr eglwys yn llawn wrth i ni ddechrau gyda 'Cwm Rhondda'. Yn ystod yr hanner cyntaf, fe ganom 'Nella fantasia' a 'How Great Thou Art' a gorffen gyda 'Morte Criste'. Roedd yr ail hanner ychydig yn fwy modern, gan gynnwys clasuron fel 'Angels', 'God Only Knows' a 'Delilah'. Gorffenwyd y gyngerdd gyda 'An American Trilogy' gyda Steve yn ymuno ni ar yr organ. Bu Alexander Iles a Ewan Forrest, sy'n aelodau o'r Cantorion Ariosa, yn canu eitemau adnabyddus hefyd - Alexander yn canu 'If I were Rich Man' o 'Fiddler on the Roof' ac Ewan yn canu 'My Name is John Wellington Wells' o 'The Sorcerer' gan Gilbert a Sullivan. Yn ystod yr ail hanner, canodd y duet 'Ave Verum' gan Karl Jenkins. Eu cyfeilydd oedd Lisa Mears. Roedd hon yn noson wych a drefnwyd gan Doug Camp a Phillip Rogers, o'r Clwb Rotari, gydar holl arian a godwyd yn mynd i 'Ty Olwen' a 'Ymgyrch Dileu Polio Rotari'. Wrth gwrs, buom yn darparu'n gwasanaethau yn rhad ac am ddim.

Gwalia Singing


Ebrill 2018

Ar ddydd Gwener 20 Ebrill, fe ganom ym mhriodas Shaun Sturgess ac Aimee Jones yn St Hilary's, Killay. Roedd hi'n ddiwrnod hyfryd ac fe orffenom y briodas gyda 'All You Need is Love'.
Y noson ganlynol cynhaliwyd cyngerdd gyda Chr Meibion Newquay, o Gernyw. Roeddent ar daith fer i Gymru ac wedi canu gyda Chr Meibion Tonna,yng Nghastell-nedd, y noson gynt. Cynhaliwyd y gyngerdd yn Eglwys y Santes Fair, yng nghanol Abertawe, lleoliad gwych. Roedd yna gynulleidfa fawr a chawsant eu difyrru gan ein hymwelwyr a ddechreuodd gyda 'O when the Saints go Marching in. Er eu bod yn gr fechan roeddent yn swnio'n wych gyda disgyblaeth da. Yn ystod y noson buont yn canu nifer o ddarnau adnabyddus ac ychydig o ganeuon o Gernyw. Roeddem ni hefyd yn canu eitemau o'n repertoire arferol gyda  uchafbwynt o 'How Great Thou Art', eitem newydd dros y misoedd diwethaf. Roedd hwn yn leoliad newydd gydar acwstig gwych yn Santes Fair yn helpu i wneud yr eitem hon yn lwyddiant ysgubol. Noddwyd y gyngerdd gan Tomos Watkin a Liberty Homes a diolchwn iddynt am eu cefnogaeth arbennig. Fe wnaethon orffen gyda 'American Trilogy' ac yna fe ymunodd y ddau gr i ganu 'Morte Criste' - gorffeniad addas i gyngerdd hyfryd. Yna draw ir buffet yn y 'Cross Keys'.  SBS AGMVernon
Ar nodyn trist, fe glywsom am farwolaeth Vernon Simons, yn dilyn salwch hir. Byddai Vernon wedi cwblhau 50 mlynedd o wasanaeth eleni, ac roedd wedi cymryd rhan weithgar iawn yn y cr wrth ganu nifer o eitemau unigol gyda'i lais tenor arbennig. Bu'n Gadeirydd rai blynyddoedd yn l. Fe wasanaethodd hefyd ar y pwyllgor a'i wraig, Althea, wedi rhoi nifer o flynyddoedd i'r pwyllgor Merched. Roeddem yn falch iawn iddi ofyn i ni ganu yn ei angladd yng Nghapel Bethlehem ac yn Amlosgfa Llanelli, lle'r ganom 'Benedictus' gan Robat Arwyn. Bydd yn golled mawr ir cor.
Ar ddydd Iau 26 Ebrill, buom yn canu yn Stadiwm Liberty ar gyfer CCB Cymdeithas Adeiladu Abertawe. Mae'r Gymdeithas Adeiladu wedi bod yn garedig iawn i ni trwy noddi ein cyngerdd blynyddol eleni ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth. Bydd hwn, gobeithio, yn arwain at berthynas hirdymor.Mawrth 2018

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ddydd Mawrth 6ed. Agorodd ein llywydd, Geoff Wheel, y cyfarfod a diolchodd ein cadeirydd, Clive, ac i'r holl swyddogion am eu gwaith caled. Diolchodd hefyd y tm cerddorol am eu hegni a'u hymrwymiad. Yna nododd ein MD, Nick, bod 2017 wedi bod yn flwyddyn hanesyddol. Ein cr mwyaf erioed yn ein cyngerdd blynyddol (56), ein presenoldeb mwyaf erioed mewn ymarfer (56 ar 2 achlysur. Fodd bynnag, mae hyn eisoes wedi'i dorri eleni gyda 57 yn mynychu ymarfer ym mis Chwefror!) A hefyd y nifer fwyaf o gantorion ar ein taith Ewropeaidd (43).) Mae hwn yn lwyddiant ysgubol, yn enwedig gydar niferoedd yn y corau meibion yn dirywio.

Ar ddydd Sadwrn 24ain Mawrth, fe wnaethon ganu yng Nghlwb Golff Bae Langland ar gyfer yr elusen 'Forget Me Not'. Mae'r elusen hon yn rhedeg Clybiau Dydd Dementia, sy'n anelu at helpu pobl sydd phob math o ddemensia. Cyflwynwyd y cor gan Gapten y Clwb, a chyn Gymnast Rhyngwladol, Lee Jones. Cafwyd cyngerdd hyfryd a gafodd ei werthfawrogi gan y gynulleidfa fychan. Dilynwyd gan gaws a gwin.


Ionawr/Chwefror 2018

Unwaith eto, yn dilyn ein Nadolig prysur, cawsom ddechrau tawel i'r flwyddyn. Gwelsom hefyd nad oedd ein hystafell ymarfer newydd yn addas a, diolch i Walter Jones, symudom i Eglwys y Groes, West Cross, Mal Herbertam ychydig wythnosau. Ar adegau, pan fyddwn yn dysgu eitemau newydd, byddwn yn rannu'r cr ac yn defnyddio ystafelloedd gwahanol ar gyfer yr ymarfer. Yn anffodus, ni ellid gwneud hyn yn Holy Cross ac rydym felly wedi symud i Ganolfan Gristnogol Linden. Mae'n ymddangos yn le gwych i ni, a gobeithiwn iw ddefnyddio fel ein canolfan yn y dyfodol.

 Gyda thristwch mawr rydym yn cyhoeddi marwolaeth Mal Herbert a ganodd gyda'r cr am dros 30 mlynedd. Bu Mal yn Steward am yr adran bas ac yn rhoi help helaeth i  aelodau newydd. Bu'n aelod o'r mudiad cynnar ac fe ddaeth yn Ysgrifennydd y cr am flynyddoedd lawer. Bydd yn golled mawr. Bu ei wraig Pat yn gweithio'n galed gydar Pwyllgor Merched ac rydym yn danfon ein cydymdeimlad dwfn iddi.

Croesawyd Billy McCarley i'n 2il denoriaid ar ol gwneud yn dda iawn yn ei brawf. Gobeithiwn y bydd yn aros gyda ni am amser. Rydym hefyd wedi cael cantorion prawf  eraill , a gobeithiwn y byddant yn ychwanegu at ein niferoedd yn ystod y misoedd nesaf.

Maer amser tawel wedi rhoi'r cyfle i ni ddysgu rhai eitemau newydd. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed ar drefniant hyfryd o 'How Great Thou Art' - ychydig allan o'n 'parth cysur'. Fe'i trefnwyd gan Jim Clancy, o'r cor Americanaidd, Vocal Majority, y cwbwl heb gyfeiliant gyda uchafbwynt anhygoel.


Rhagfyr 2017


MaggiesCynhaliwyd ein cyngerdd cyntaf ar ddydd Gwener 9fed yn Eglwys All Saints. Roedd y gyngerdd, ai threfnwyd gan Dr Pat Steane, yn helpu elusen ganser 'Maggies' Ymunwyd ni gan y soprano, Anwen Pike a'i chyfeilydd Lisa Mears. Roedd yr hanner gyntaf yn cynnwys caneuon o'n repertoire arferol ac ein dau ddarn Eidalaidd. Roedd yr ail hanner yn eitemau Nadolig, gan ddechrau gyda charolau ac yn cynnwys 'Rockin Around The Christmas Tree' 'O Holy Night a Merry Christmas Everyone. Bur noson yn lwyddiant ysgubol a chodwyd 2200 i'r elusen gydan gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Y diwrnod wedyn cawsom wahoddiad i ganu ychydig o eitemau yn Nhŷ Norton er coffa am Roy Snaydon, a fu farw ychydig fisoedd yn l. Roedd Roy yn aelod ffyddlon iawn o'r cr nes iddo ymddeol. Fe drefnodd Rita ei wraig i'r teulu fod gyda'i gilydd am y penwythnos. Fel llawer o deuluoedd y dyddiau hyn, bu nifer yn teithio o bell i fod yn Abertawe. Fe ganom 4 eitem gan orffen gyda 'Morte Criste', un o ffefrynnau Roy.Maggies

Ar Ddydd Mawrth 12fed, fe wnaethon  ganu yn ein Cyngerdd Flynyddol ir  Merched yn Neuadd y Sgowtiaid, Brynmill. Unwaith eto, bur merched yn paratoi bwffe hyfryd a chroesawyd y Parch Steve Bunting, ficer St Thomas i'r gyngerdd. Trefnodd Steve ginio Nadolig yn yr eglwys, y llynedd, i'r rhai nad oeddent yn gallu darparu drostynt eu hunain neu ar eu pen eu hunain ar gyfer y dydd. Yn ystod y noson fe wnaethom godi 700 i syndod Steve ar ein haelioni. Roedd mor falch nawr gall drefnu i fwy o bobl gyrraedd y cinio Nadolig eleni. Diolch i'r Merched, yn enwedig Linda, eu Cadeirydd, am drefnu'r digwyddiad a hefyd am gyflwyno'r cr gydag arian i brynu ail grys du ar gyfer ein gwisg

Vivian HallAr ddydd Iau 14eg, fe wnaethom ganu eto, yn Neuadd Vivian, Blackpill, fel yr ydym wedi'i wneud ers sawl blwyddyn. Mae hon bob amser yn noson hyfryd ar arian yn helpu'r neuadd. Yr uchafbwynt i lawer yw canu 'The Twelve Days Of Christmas' lle mae'r holl gynulleidfa yn ymuno.

Unwaith eto, eleni, fe wnaethon ganu yn eglwys St Thomas yn eu Cyngerdd Cymunedol Nadolig yn cynnwys y tri corau o'r ysgolion lleol. Yr ysgolion a gynrychiolwyd oedd Ysgol Gynradd Danygraig, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed. Roedd prifathrawon pob ysgol yn bresennol ac yn cyflwyno eu corau yn unigol.  Bu pob un yn canu yn hyfryd. Mae awyrgylch gwych bob amser ynno ar eglwys yn llawn unwaith eto. Pryd fyddwn ni'n canu ein heitemau mae pawb yn mwynhau ymuno, yn enwedig gyda 'Nadolig Llawen i bawb', gyda Steve ar ei allweddell !

Gofynnwyd i ni ganu ar ddydd Mercher 20fed yn y Cafe ar y Pier yn y Mwmbwls. Eleni roedd tocynnau wedi eu gwerthu ar caffiPier Cafe, Mumbles yn llawn unwaith eto. Roedd casgliad hefyd ar gyfer Bad Achub y Mwmbwls. Buom yn canu cymysgedd o eitemau a rhai carolau cymunedol hefyd. Roedd pawb wedi mwynhau'r gyngerdd!

Ein digwyddiad olaf yn 2017 oedd canu ym mhriodas Jo Apperley yn Oldwalls, Llanrhidian ar 31 Rhagfyr am 12.30. Roeddem yn ffodus ei bod hi'n ddiwrnod braf a buom yn canu yn y brif neuadd ar l i'r seremoni orffen. Roedd gennym bresenoldeb ardderchog, gan ystyried y diwrnod, a chawsom hefyd gais arall i ganu mewn priodas yn 2019!

Roedd Rhagfyr yn fis prysur iawn a rhaid cyfeirio at ein tm cerddorol, Nick a Rhian, a Steve, sy'n cynhyrchu nifer o gyfeiliannau ar gyfer ein eitemau Nadolig. Cawsom hefyd Gareth Widlake yn chwarae'r piano, gyda Rhian, yn y duet ar gyfer 'The First Noel' yn y gyngerdd yn All Saints. Diolch hefyd i aelodaur cor am eu presenoldeb  ardderchog yn ystod y mis mis lwyddiannus iawn.

Tachwedd 2017

Cawsom amser tawel ym mis Tachwedd. Roedd cyfle felly i ni ddysgu cerddoriaeth newydd, ac adolygu eitemau o flynyddoedd blaenorol am y mis prysur i ddod. Rydyn ni wedi ychwanegu 'Rockin' Around The Christmas Tree 'i'n repertoire, trefniant a luniwyd gan Rhian a Nick a hefyd wedi adfywio un o'n hen ffefrynnau'The First Noel i ganon Pachelbel yn D.

Croesawyd Gareth Widlake i'r cr. Mae Gareth yn gyn brifathro yn Bishopston ac mae hefyd yn bianydd ardderchog ac wedi perfformio gydai gr ysgol mewn cyngerdd gyda ni flynyddoedd yn l. Mae wedi ymuno 'r adran baritn. Mae hwn yn golygu ein bod wedi cael 6 aelod newydd i'r cr eleni. Ymgyrch wych gan bawb.

Buom yn gweithio ar ein taith rhyngwladol ar gyfer y flwyddyn nesaf i Kronshagen yng ngogledd yr Almaen, ar gyrion Kiel. Byddwn yn ymuno chor cymysg, a ganodd gyda ni yn ystod ein taith diwethaf i Mannheim. Mwy o fanylion i ddod.


Hydref 2017

Cynhaliwyd ein Cinio Blynyddol ar ddydd Sadwrn 21ain yng Nghlwb Criced y Mwmbwls. Agorwyd y noson gan ein Llywydd Geoff Wheel, a'n Cadeirydd Clive Walters. Cawsom fwyd hyfryd gan dm arlwyo Paul Cullen. Cafodd y noson ei drefnu gan Carl Sullivan gydar ystafell yn edrych yn anhygoel gydag addurniadau ar y byrddau ac ati. Diolch hefyd i Denise ei wraig am ei helpu.

Croesawyd Steve Barker i'n 2il bas. Daeth Steve i wrando ar ein cyngerdd yn y Woodman ym mis Awst a chredai y gallai 'roi cynnig arni'. Tri mis yn ddiweddarach, ac mae e yn yn y cr!

Medi 2017

Mae'r cr yn drist iawn i glywed am farwolaeth Roy Snaydon. Roedd Roy yn wr bonheddig ac yn faswr gwych, yn siŵr ac yn gywir ar bob adeg yn ei ganu. Ymunodd 'r Gwalia tua 2006. Buodd yn aelod gweithgar iawn nes iw salwch ei orfodi i ymddeol o'r cr wyth mlynedd yn ddiweddarach. Rydyn ni i gyd yn cynnig ein cydymdeimlad dyfnaf i Rita ar teulu ac yn dymuno'n dda iddynt yn y dyfodolRay Davies

Rydym yn drist i gyhoeddi marwolaeth Ray Davies. Bun aelod o'r cr am 39 o flynyddoedd ac roedd ei berfformiad diwethaf gyda ni yn ein cyngerdd blynyddol ym mis Mehefin. Roedd Ray yn adnabyddus ledled yr ardal ac wedi perfformio gyda llawer o'r cymdeithasau dramatig amatur,yn enwedig Cymdeithas G & S or Uplands. Fe'i goroeswyd gan ei wraig, Jean, sydd wedi bod yn weithiwr caled iawn ar ein Pwyllgor Merched ers blynyddoedd lawer. Bydd ei holl gyfeillion a'r cr yn ei golli.

Gofynnwyd i ni roi cyngerdd fer i nifer o entrepreneuriaid o'r Dwyrain Canol yn Stouthall ar ddydd Sul 17eg. Fe wnaethon  berfformio i grŵp o tua 20 mewn nifer, rhwng 18 a 28 oed, a chawsom dderbynfa gwych! Roedd eu cymeradwyaeth ar ddiwedd pob eitem yn hir ac yn uchel, ac roeddent yn mwynhau pob munud o'n perfformiad yn glir. Mewn gwirionedd, dywedodd llawer mai dyma'r peth y byddent yn ei gofio fwyaf o'u hymweliad Chymru!

Grado, Eidal 28ain Medi 2il Hydref


GradoY peth cyntaf mae pawb yn gofyn yw 'Ble mae Grado?' Mae Grado wedi'i leoli ar arfordir Gogledd-ddwyrain yr Eidal rhwng Fenis a Trieste, ac mae'n ynys fechan wedi'i chysylltu gan briffordd ar draws y morlynnoedd. Ydi, mae'n swnio'n brydferth, gyda thraethau hir a nifer o phorthladdoedd  bychan. Roedd y tywydd yn wych gyda diwrnodau hir, poeth heulog. Roedd un o'r cor, Emyr Price, wedi treulio blwyddyn yn hyfforddi rygbi yn yr ardal sawl blwyddyn yn l, ac wedi chwarae rygbi i Udine tra roedd yno. Mae wedi cadw mewn cysylltiad llawer o ffrindiau ers hynny ac yn adnabod yr ardal yn dda.
Concert 1
Gadawodd y parti o 72 o gantorion au ffrindiau, o Abertawe am 6.30am bore Iau. Fe hedfanom  o Gatwick a chyrraedd mewn pryd i gael cinio yng Ngwesty Abbazia, ein cartref am y penwythnos. Cawsom ddiwrnod tawel  ddydd Gwener cyn mynd i'n cyngerdd cyntaf yn Udine. Roedd digon o amser i grwydro o gwmpas y dref ac yna i Chiesa di San Marco Evangelista a chwrdd 'n cr, Corale San Marco' di Udine a cael ymarfer cyflym gyda nhw.  Roedd yr eglwys yn llawn ar Corale 'San Marco' yn dechrau eu set gyda 'Signore delle cime', a chanun  hyfryd. Yna cawsom ni ein cyflwyno a dechrau  gyda 'Morte Criste' gyda Rhian ar y piano a Steve ar yr organ. Cafwyd cymeradwyaeth arbennig  drwy gydol ein perfformiad - noson bleserus iawn gyda'r ddau gr yn ymuno i orffen gyda 'Ave Maria' gan Beppi De Marzi - darn o gerddoriaeth bwerus iawn. Yn ystod y noson, fel syrpreis, fe ganom 'Nella Fantasia', yn Eidaleg. Gwerthfawrogwyd hwn gan bawb. Cafwyd cinio 3 chwrs ar l y gyngerdd gyda digon o win! Diolch yn fawr i Corale 'San Marco' am ganiatu i ni berfformio gyda nhw, a rhoi lletygarwch hael iawn i ni. Mae yna siarad y gallant ddod i Abertawe yn y dyfodol  - gobeithiwn! Rhaid inni hefyd ddiolch i Antonella Zoratti am ein croesawi a chyflwyno pob cr. Roedd Antonella yn help mawr i drefnu'r digwyddiad, y posteri ar hysbysebu a sicrhaodd llwyddiant y gyngerdd.
 
Concert 2Dilynodd dydd Sadwrn yr un fformat dydd Gwener, ond y tro hwn aethom i Lavariano i ganu yn 'Chiesa Parocchiale di San Paolo Apostolo.  Ar y ffordd, ymwewyd a Palmanova, sy'n dref ddiddorol iawn, yn gaer fel seren naw pwynt.        O bob pwynt, mae ffordd syth yn rhedeg i'r sgwr anferth lle werth ei ymweld. Cawsom ymarfer cyflym yn yr eglwys  gan taw ni oedd yr unig gr. Unwaith eto roedd yr eglwys yn llawn ar bobl lleol yn gwerthfawrogi'n  canu.  Fe wnaethon  orffen gyda 'An American Trilogy' gyda Steve ar yr organ. Cawsom gymeradwyaeth ardderchog . Cafwyd lawer o gyflwyniadau yn dilyn y gyngerdd a drefnwyd gan blwyf Lavariano. Siaradodd yr offeiriad lleol ar ran y plwyf a chyflwynodd cynrychiolwyr Grŵp Alpini anrhegion ir tm cerddorol. Maer  Grŵp Alpini i gyd yn bersonl cyn-filwrol sy'n darparu timau achub yn yr Alpau ac fe wnaethon nhw roi pryd 3 chwrs i ni ar l y gyngerdd . Diolch yn fawr iddynt am eu lletygarwch anhygoel. Person arall y sy'n haeddu ei grybwyll yma oedd Pierpaolo Gratton a drefnodd y gyngerdd ar  cyhoeddusrwydd i ni, unwaith eto, gan sicrhau cynulleidfa ardderchog.

VeniceAr ddydd Sul, aeth llawer ar daith i Fenis, a rhai ar daith cwch ar y morlynoedd o gwmpas Grado. Roeddem wedi trefnu cinio  yn y gwesty a chyflwynom y prif weinyddes gyda blodau a rhannur holl win a roddwyd i'n tm cerddorol y noson gynt. Yn dilyn y pryd bwyd, fe aeth llawer i'r bar cyfagos am ganu cymdeithasol  - hwyl a sbri! Finale hyfryd i benwythnos lwyddianus.

Roedd y penwythnos wedi ei drefnu gan ein pwyllgor gweithgar, ond mae'n rhaid diolch yn arbennig  i Emyr Price a Mandy am drefnu popeth yn Grado, gan gynnwys y gwesty, y cyngherddau, y cludiant ar teithiau. Ymdrech wirioneddol wych. Hefyd i'n ysgrifennydd gweithgar, Alan, am drefnu'r bysiau a delio BA gan ofalu am yr holl newidiadau hwyr a bu'n rhaid inni wneud. Roedd ein trysorydd, Lawrence, hefyd yn weithgar ar ochr ariannol y daith gan gymryd ein rhandaliadau a thalu'r anfonebau perthnasol wrth iddynt ddod i mewn. Nid yw'n swnio'n lawer ond mae angen trefn . Mae'n rhaid nodi hefyd ein Cadeirydd, Clive, sy'n gweithio mor galed i gadw ni mewn trefn ac i'n rheolwr  llwyfan -Rob. Yn olaf, i'n tm cerddorol, Nick, Rhian a Steve, sy'n treulio cymaint o amser i sicrhau ein bod ni wedi paratoi am y cyngherddau.
 
Ers 2008 rydym wedi cael taith flynyddol i Ewrop, gan gynnwys 4 ymddangosiad yn Euro Disney.  Hwn oedd ein chweched taith Ewropeaidd yn ystod y saith mlynedd diwethaf. Eleni roedd 43 o gantorion sy'n golygu mai dyma'r cr mwyaf yr ydym wedi'i gymryd dramor ers y tro cyntaf i ni fynd i Euro Disney yn 2008, roedd 43 o gantorion ynno hefyd. Fodd bynnag, dim ond 20 o'r cr hwnnw oedd ar y daith hon, ac i 7 cantor hwn  oedd eu trip cyntaf. Mae hyn yn wych pan ystyriwch bod corau meibion yn dirywio, ac mae'n rhoi tystiolaeth bellach bod ein polisi recriwtio yn profi'n effeithiol iawn ac mae brwdfrydedd ein cantorion yn amlwg iawn.

Ardderchog Bawb !

Mencap Concert

Awst 2017

Buom yn canu ar ddydd Iau 10fed ym mhriodas Vicky Smith a Thomas Mogford yn eglwys hyfryd Llangennith. Unwaith eto, llwyddasom i wasgu i mewn i'r eglwys. Roedd y briodferch a'r priodfab yn falch iawn o'n cyfraniad ar ol canu gwych gan y cor.  Dywedodd Vicky ar Facebook, 'Rydych chi'n wych. Dywedodd pob un o'n gwesteion eu bod yn hoff iawn o'r canu. Rydych chi wir wedi gwneud ein gwasanaeth yn arbennig '. Canmoliaeth uchel yn wir! Yn dilyn y briodas, buom yn canu y tu allan ir dafarn The King's Head. Roedd hi'n ddiwrnod cynnes hyfryd gyda llawer o bobl lleol ac ymwelwyr yn mwynhau'r canu.
Ar ddydd Sul 27ain rhoddom gyngerdd fer ar dir 'The Woodman', Blackpill. Trefnwyd y digwyddiad i godi arian ar gyfer 'Mencap'. Roedd hi'n noson hyfryd, yn dal i fod yn gynnes yng nghwmni  cynulleidfa werthfawrogol iawn. Gwnaeth y Woodman ymfalcho trwy ddarparu diodydd i'r bechgyn a hefyd trwy sefydlu system sain dda. Fe wnaethom hefyd godi 255.00 i'r elusen ar ol canun rhad ac am ddim.


Gorffennaff 2017


Ar 1af Gorffennaf, fe wnaethom ganu yn Eglwys St Thomas ym mhriodas Sophie Carmichael. Mae Sophie yn ferch i'n baritn, Les. Roedden nhw'n ffodus i gael diwrnod hyfryd ar gyfer y seremoni.

Cawsom gais hwyr i ganu mewn priodas yng Ngwesty Oxwich Bay ar gyfer merch Brian Gargett ar ddydd Sul 16eg Gorffennaf. Roedd y briodferch a'r priodfab wedi cyfarfod ym Mhrifysgol Abertawe ond nid ydynt yn byw yn yr ardal a wedi dychwelodd i Abertawe i briodi. Roedd yn gyfyng yn y babell fawr gydar cr yn canu fel surpreis ir cwpwl hapus.. Yn rhyfeddol, aeth popeth yn dda ar gwesteion hefyd yn mwynhau.

Mae Huw Griffiths wedi pasio ei glyweliad ac wedi ymuno 'r ail denoriaid. Rydym yn ei groesawu i'r cr ac yn gobeithio bydd ganddo gysylltiad hir a hapus gyda ni.

Mehefin 2017
 
Ar ddydd Sadwrn 17eg cynhaliwyd ein Cyngerdd Blynyddol yn ein cartref ysbrydol yn Eglwys yr Holl Saint, Oystermouth. Ein gwesteion oedd Coppercaillie, band 'Ceilidh' lleol 'u repertoire amrywiol. Roedd yr eglwys unwaith eto yn llawn a chroesawyd pawb gan ein Cadeirydd, Clive Walters. Dechreuwyd y noson gydar emyn Cymreig bywiog 'Sanctaidd Ior', wedi ei drefnu gan ein tm cerddorol, ac yn cynnwys Steve Wilson ar yr organ. Dilynwyd hyn gyda 'Benedictus' gan Robert Arwyn a 'Gweddi'r Arglwydd' gan A. H. Malotte. Gorffenwyd ein set gyntaf gydag 'Amen  - cn ysbrydol traddodiadol.

Canodd Coppercaillie eu set gyntaf gan gynnwys 'Toss the Feathers' a drefnwyd gan Y Corrs ac yna 'Abertawe gan eu cantores / gitarydd talentog  Lisa Taylor '. Canodd Lisa un arall o'i chaneuon ei hun, 'Lament' yn ddigyfeiliant, ac yna gorffenwyd y set gyda 'Step It Out Mary'

Dechreuwyd y set olaf gyda 'O Gymru'. Y llynedd buom yn ffodus i ganu fersiwn newydd o'r gn hon gyda Sian Cothi.  Cafodd ei threfnu gan Jeff Howard a ni yn trefnur  pennill olaf, o drefniant Jeff, sy'n dod uchafbwynt gwych i'r gn. Yna fe ganom 'A Nightingale Sang in Berkeley Square' a gorffen yr hanner gyda threfniant newydd gan dm cerddorol Stephen Adams '' Y Ddinas Sanctaidd '. Unwaith eto, mae'r corws olaf yn cael ei chanu gyda Rhian ar y piano, a Steve, ar yr organ i ddod 'r hanner i ben yn fywiog. Cyflwynwyd nifer o'r cr gyda thei ar gyfer bob pum mlynedd o aelodaeth. Cyflwynwyd  un ar bymtheg i gyd ond y rhai hiraf oedd i Roy Jones (30 mlynedd), Ray PELZER (25 mlynedd) ac i Mike Williams an MD Nick sydd wedi bod yn y cr am 20 mlynedd.

Mwynhaodd pawb wydraid o win yn ystod yr egwyl a dechreuwyd yr ail hanner gyda 'Hey Look me Over o 'Wildcat' ac yna Somewhere only we Know gan Keane  Ein eitem nesaf oedd trefniant newydd gan y cr o 'God Only Knows gan Brian Wilson. Gorffenwyd y set gyda 'Without You', a wnaed yn enwog gan Neilson yn y saithdegau cynnar. Cafodd ei gyd-ysgrifennu gan Peter Ham o Abertawe.

Nesaf canodd Coppercaillie Pencil Full Of Lead gan Paulo Nutini a dwy gn gan Lisa Taylor ' Softly Flowing Water ' a 'Refugee'. Gorffenwyd y  set hon gydag 'Napoleon Crossing The Alps a Cronins Hornpipe' eu hoff ddarnau Gwyddelig traddodiadol 'Ceilidh'. Roedd yn sbri ar gynulleidfa yn clapio mewn amser gyda'r chwarae. Perfformiad gwych gan grŵp talentog iawn o gerddorion. Yna ymunom Coppercaillie i ganu un arall o ganeuon Lisa Taylor sef  'Cn Billy Gibbs'. Cafodd ei ysgrifennu i ddathlu y 100 mlynedd ers trychineb bad achub RNLI Porth Einon ac yn berthnasol  i'r holl ddynion a menywod syn gweithio i achub bywydau, ac sy'n rhoi eu bywydau eu hunain mewn perygl i achub eraill. Gwnaethom ymuno 'r cytgan a'r geiriau - Yes he knew the sea could take him one day. But hed rather roam free in a wild raging sea, than wait for his time in the clay

Yna gorffenwyd  y gyngerdd gyda chn hyfryd Earl Brown - If I can Dream ac 'You Are so Beautiful' a 'Wind Beneath My Wings' gan Greg Gilpin. Ein eitem olaf oedd 'An American Trilogy ' a drefnwyd gan Alwyn Humphreys. Daeth y gyngerdd i ben gyda'r gynulleidfa gyfan ar eu traed mewn gwerthfawrogiad o berfformiad gwych gan y cr.
Roedd ynna nifer o gyflwyniadau i orffen y noson gyda diolch i'n tm cerddorol Nick, Rhian a Steve, sy'n rhoi cymaint o waith i wneud yr achlysur hwn mor arbennig. Soniodd Nick yn ystod y noson am ddyfodol corau meibion. Ei farn ef oedd bod rhaid iddynt symud ymlaen o ganu yr hen safonau wythnos ar l wythnos. Ar adeg pan fo niferoedd yn lleihau mewn corau meibion o amgylch y wlad, mae ein cr ni yn tyfu gyda 56 ar y llwyfan -  ein cr mwyaf erioed. Fel y gwelir oddi wrth ein rhaglen rydym yn canu nifer o drefniadau ein hunain a 'chlasuron' poblogaidd or chwedegau a'r saithdegau, hwn yn ei farn ef, yw'r ffordd ymlaen.

Cafodd y gyngerdd ei noddi'n garedig gan y 'London Womens Clinic ac roedd yn wych i weld eu cadeirydd Mr David Williams gyda ein llywydd, Geoff Wheel. Rhaid diolch i'r pwyllgor Merched am ofalu am werthur tocynnau ar y noson ac am weithredu fel stiwardiaid. Diolch i Tony Brooks am weithio mor galed ar y rhaglen a phosteri a diolch hefyd i Walter Jones, a gymerodd ofal ariannol ar werthiant y tocynnau.

Mai 2017
 
Ar ddydd Gwener 5 ed o Fai buom yn canu mewn cyngerdd ar gyfer 'Hands Up For Downs', yn yr Eglwys Unedig yn Sgeti. Roedd hon yn noson wych a roeddem yn falch i gefnogi'r elusen hon ar gyfer Syndrom Down . Perfformiodd, Alan Sykes, yr organydd yn ardderchog a chwaraeodd  nifer o eitemau adnabyddus. Codwyd  swm o dros 1300 ar y noson - ymdrech aruthrol ac, wrth gwrs, rhoesom ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim.

Ar 19ed o Fai fe ganom yn St Catherine, Gorseinon, i godi arian ar gyfer yr organ eglwys. Ynno hefyd roedd cr o Ysgol Iau Pengelli. Roedd yn wych i gyfarfod eto gyda Martin Bell, organydd St Catherine, a fun cyfeilio gyda ni flynyddoedd l yn l.
Ar ddydd Gwener 26ain buom yn canu ym mhriodas Kylie Hearn ac Ian Repath yn Eglwys St Paul, Sgeti.

Ebrill 2017

Rydym wrth ein bodd i groesawu Jeff Herdman i'r cr. Mae Jeff wedi pasio ei glyweliad ac mae wedi ymuno 'r 2il denoriaid. Mae Jeff wedi chwarae mwy na 250 gem gyda Chlwb Rygbi Abertawe. Mae en  mwynhau'r 'banter' yn y cr, sy'n ei atgoffa o'i ddyddiau'n chwarae gydar All Whites!

Mawrth 2017

 
Buom yn canu yn Fulton House, Prifysgol Abertawe, yn ystod amser cinio ar Fawrth 1af i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Mae hwn wedi dod yn ddyddiad rheolaidd yn ein dyddiadur ac roedd cynulleidfa dda wedi aros i glywed y perfformiad cyfan. Cawsom hefyd ein trin i ginio ar ol canu - hyd yn oed bod Les Carmichael, cyn rheolwr arlwyo yn y Brifysgol, yn awr wedi ymddeol. Yn wir, mae llawer o'r cantorion wedi sylwi sut mae'r arlwyo wedi gwella!! Dim ond cellwair, Les. Y diwrnod canlynol buom yn canu yn y "Core" ar Gampws Bae Abertawe - unwaith eto yn ystod amser cinio pryd ddarparwyd pryd arall ar l y gyngerdd. Diolch i'r staff arlwyo yn y Brifysgol, am edrych ar l y cor mor wych.
 
Roeddem yn falch i groesawu aelod arall at y cr. Pasiodd Meirion Howells ei glyweliad ac mae wedi ymuno 'r adran bas cyntaf.  Mae Meirion yn aelod adnabyddus o Glwb Rygbi Abertawe ac wedi canu gyda Morriston Orpheus yn y gorffennol. Rydym yn gobeithio y bydd yn mwynhau ei amser gyda ni.
 
Cawsom wahoddiad i ganu yn All Saints, Oystermouth ar ddydd Gwener 17eg. Cafwyd wasanaeth coffa byr i ddechrau, lle enwyd nifer o bobl lleol a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cawsant eu hychwanegu at y plac presennol yn yr eglwys. Yna canom ein detholiad o ganeuon y Rhyfel Byd Cyntaf ac eitemau arall. Ymunodd Ros Evans gyda ychydig o eitemau hefyd. Uchafbwynt y noson oedd Ros a'r cr yn canu y 'Ddinas Sanctaidd' gyda'i gilydd. Gwnaethom hefyd glywed Steve ar yr organ am y corws diwethaf. Sain gwych!
 
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Blynyddol ar 22ain lle cafodd bob swyddog ei ail-ethol. Roedd  yn wych i weld ein Llywydd, Geoff Wheel, yn y cyfarfod. Roeddem hefyd yn falch i Carl Sullivan ymuno 'n pwyllgor. Mae Carl yn un o'r aelodau newydd ac ieuengaf yn y cr, a gobeithiwn y bydd yn mwynhau ei amser ar y pwyllgor.

Chwefror 2017

 
Ar ddydd Mercher 15fed roeddem yn hapus i ganu yn angladd Terry Osborn yn Eglwys St Paul, Sgeti. Roedd cynnulleidfa fechan yn yr eglwys a bu un o'n cyn-gantorion, Howard Phillips yn siarad am fywyd Terry. Dilynwyd yr amgladd gan amlosgiad yn Amlosgfa Abertawe.

Ionawr


Yn dilyn Rhagfyr prysur dechreuom y flwyddyn yn dawel iawn. Roedd ein MD i ffwrdd am y ddau ymarfer cyntaf, ond wnaeth Steve gymryd ei le. Roeddem yn falch iawn i groesawu Gareth Staddon yn l at yr ail denoriaid hefyd. Mae wedi bod yn anodd iddo  fynychu ymarferion ond y mae yn awr mewn sefyllfa i ddod yn rheolaidd. Roedd gennym hefyd nifer o gantorion newydd ar brawf yn yr ymarferion, sy'n newyddion gwych. Mae hwn wedi rhoi cyfle i ychwanegu ychydig o eitemau newydd i'n repertoire a rydym wedi dechrau dysgu trefniant newydd o 'Y Ddinas Sanctaidd'.
 
Roedd yn drist iawn i glywed am farwolaeth Terry Osborn yn dilyn salwch hir. Er bod Terry wedi mynychu ond ychydig o ymarferion yn ddiweddar roedd wedi bod yn aelod o'r cr am flynyddoedd  - yn Gadeirydd yn y gorffennol a gwasanaethu ar y pwyllgor am nifer o flynyddoedd. Roedd hefyd yn ein cynrychiolu yn y Gymdeithas Corau Meibion De Cymru. Mae'n gadael ei fab Charles a Kate ei ferch-yng-nghyfraith. Danfonwyd ein cydymdeimlad atynt. Bydd pob un ohonom yn colli Terry.


Terry Osborn

Gyda thristwch mawr clywsom am farwolaeth Terry Osborn yn 89 mlwydd oed. Roedd yn aelod sefydlog o'r cr am amser hir ac yn canu gyda'r baritonau ac yn stiward iddynt hefyd. Gwasanaethodd fel aelod o'r  Pwyllgor am nifer o flynyddoedd a bu hefyd yn Gadeirydd. Terry oedd yn gyfrifol am drefnu nifer o deithiau yma a thramor, gan fabwysiadu rl y "swyddog teithio" i'r cr. Bydd yn golled fawr i'w deulu, ei ffrindiau ac yn enwedig i aelodau'r cr.

Rhagfyr


Cawsom gyfnod prysur iawn ym mis Rhagfyr gydan cyngerdd cyntaf yng Nghlwb Golff Clyne ar ddydd Sadwrn 3ydd. Cawsom ein cyflwyno gan gapten y clwb Ken Dent.  Fe ganom nifer o eitemau Nadolig fel 'Santa Claus is Comin' to Town 'a threfniant o' Tawel Nos ', 'In the Bleak Midwinter ' ac un o'n ffefrynnau ' Merry Christmas Everyone. Buom hefyd yn canu nifer o'n repertoire arferol  chanu nifer o eitemau cymunedol o garolau Nadolig.  Roedd yna gynulleidfa fechan ond ymatebol iawn  - dechrau da in rhaglen prysur.

Ar ddydd Mawrth 6ed, cynhaliwyd ein noson Nadolig flynyddol ir Pwyllgor Merched yn Neuadd y Sgowtiaid, Brynmill. Unwaith eto, roedd cynulleidfa ardderchog ac unwaith eto buom yn canu amrywiaeth o eitemau y Nadolig ac eitemau o'n repertoire arferol. Ychwanegwyd  eitemau newydd ers ein cyngerdd flynyddol ym mis Mehefin - ' A Nightingale Sang in Berkeley Square ' a'n trefniant o 'God Only Knows' gan Brian Wilson. Yn dilyn y gyngerdd cawsom fwffe hyfryd gan y Merched a phawb yn ymuno yn y carolau.

Ar ddydd Iau 8fed buom yn canu yn Neuadd Vivian yn Blackpill, ar neuadd yn llawn unwaith eto.  Roedd awyrgylch wych ynno a phawb yn mwynhau ein cyngerdd arferol gan gynnwys  'The Twelve Days of Christmas' ar gynulleidfa yn cyfrannu. Uchafbwynt  ardderchog i ni.

Ar ddydd Sadwrn y 10fed buom yn canu ym mhriodas Katy Smith yn Eglwys Sant Hillary yn, Cil Uchaf. Canwyd ein eitemau arferol cyn ir briodferch gyrraedd  gan cynnwys Somewhere only we Know', Merry Christmas Everyone a 'Stop The Cavalry'. Roedd y briodferch wedi gofyn iddi gerdded i fewn i 'Tawel Nos' .  Gyda nifer o bobl o dros y ffin yn bresennol  gofynnwyd i ni ganu' Calon Ln 'a ' Delilah.  Dywedwyd wrthym bod nifer or gynulleidfa heb glywed cr meibion mewn priodas or blaen ac eu bod bellach eisiau cr yn eu priodasau eu hunain. Rydym ar gael!

Yr wythnos ganlynol buom yn canu yn Neuadd Fulton, Prifysgol Abertawe ar ddydd Mawrth 14 a hefyd y dydd nesaf yn 'Y Craidd' ar Gampws Brifysgol y Bae. Roedd rhain yn berfformiadau amser cinio, gyda canu carolau cymunedol  hefyd.  Cafodd y cr eu trin wedyn i ginio hyfryd a ddarperir gan staff arlwyo y brifysgol. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw.

Un o uchafbwyntiau ein rhaglen Nadolig yw'r gyngerdd Cymunedol yn Eglwys St Thomas, ar ddydd Iau 16eg. Mae hwn yn cynnwys Ysgol Gynradd Danygraig, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed. Roedd yn wych gweld cymaint o blant yn canu gyda dros 100 ar y llwyfan rhwng yr holl gorau. Cafodd y corau eu cyflwyno gan eu Penaethiaid perthnasol ac fe'u paratowyd gan eu staff.  Roedd cymysgedd ardderchog  o eitemau ar noson yn gorffen gyda'r plant a ni yn canu' We wish you a Merry Christmas'. Roedd yn wych gweld yr hen eglwys bron yn llawn ac mae'n rhaid diolch i Parch Steve Bunting am drefnu'r digwyddiad unwaith eto.  Cawsom win poeth a mins peis ar y diwedd!

Cynhaliwyd ein cyngerdd ddiwethaf yn y Pier Cafe, Y Mwmbwls ar ddydd Mawrth 20fed - noson wych.  Roedd hwn yn ddigwyddiad newydd i ni ar caffi yn llawn dop gyda phobl yn sefyll ym mhob man -  hyd yn oed y tu allan ac yn edrych trwyr  ffenestri a'r drysau! Unwaith eto fe ganom ein eitemau rheolaidd ar repertoire o garolau Nadolig, a brofodd yn lwyddiant mawr.  Rhaid diolch i Hannah Cannon am drefnu'r digwyddiad ac i'r llu o bobl a ddaeth in cefnogi.  Rwy'n siŵr bydd yn dod yn nodwedd barhaol yn ein rhaglen o ddigwyddiadau.  Yn dilyn y gyngerdd aethom  i'r Commercial Cil i gael noson gymdeithasol o garolau a pherfformiad byr o rai o'n eitemau. Darparwyd bwffe hyfryd gan Gareth a Nova.

Ar 31ain buom yn canu ym mhriodas Rhys Jenkins a Ritu yn St Peters, Newton. Yn anffodus, roedd cymysgedd  gyda'r amser cychwyn o tua hanner awr, ond wnaethom  ganur  briodferch i fewn ir eglwys , fel y gofynnwyd, gyda 'This Is the Moment' - dewis gwych.  O ystyried ei fod yn Nos Galan  roedd 43 o gantorion ynno i ganu 'Youll Never Walk Alone' a 'Calon Ln' yn ystod yr arwyddo. Yna canu 'All you need is Love wrth iddynt ymadael ar eglwys,  gyda'r holl westeion yn ymuno yn y cytgan - diweddglo gwych i'r briodas.

Mae wedi  bod yn un o'r rhaglenni Nadolig prysuraf rydym wedi cynnal erioed, a rhaid diolch yn enfawr in  tm cerddorol  - Nick, Rhian a Steve am eu teyrngarwch a chefnogaeth ac i'r cantorion am ddod mewn niferoedd  da tro ar l tro i wneud y digwyddiadau mor arbennig

Tachwed


Roeddem yn falch iawn i gael dau aelod newydd yn pasio eu clyweliad yn ystod y mis. Croesawyd Clive Dowell i'r baritoniaid a Phil Withy at yr ail denoriaid, er y gall Nick fod yn ei 'hyrwyddo' i'r tenoriaid 1af yn y flwyddyn newydd!

Ar 30ain o Dachwedd buom yn canu yng Ngwesty'r Tower am ymddeoiad y person sy'n rhedeg 'Adsefydliad Cardiaidd'. Mae hwn ar gyfer pobl sydd wedi cael llawdriniaeth ar y galon neu sy'n cael eu trin ar gyfer problemau ar y galon. Cafodd ei drefnu yn wreiddiol gan Cliff Prosser. Yn anffodus, fel y cofnodwyd yn flaenorol, marwodd Cliff yn gynharach yn y flwyddyn, ond wnaethom gario mlaen gydar gyngerdd. Roedd awyrgylch gwych yn yr ystafell a bu llawer o'r gynulleidfa yn ymuno yn y cytganau. Dymunwn pob adferiad iddynt gan obeithio bydd rhywun yn ail gymryd  y cyrsiau yn y dyfodol.

Hydref

Daeth ein cyfle cyntaf i ganu ar y 1af o Hydref ym mhriodas Jonathan Clewett (mab ein ysgrifennydd gweithgar Alan) ac Aleisha, sy'n dod o'r Alban. Cynhaliwyd y briodas yn Norton House, Y Mwmbwls gyda  mintai fawr o'r Alban yn bresennol. Llwyddom i wasgu 52 o gantorion a 2 allweddellau i mewn i'r ardal fach ac fel syrpreis iw wraig newydd gofynodd Jonathon i ni ganu 'cn' y Proclaimers - Im Gonna Walk (500 milltir) Trefnodd Steve Wilson y gan ac ychwanegodd gyfeiliant amldrac ar ei bysellfwrdd.  Roedd yn lwyddiant ysgubol, gyda phawb yn ymuno yn y gytgan gydag egni!

Cynhaliwyd ein cinio hanner canmlwyddiant ar yr 22ain yng Ngwesty Morgan, Abertawe. Cafodd ei drefnu gan Rob Smith an Cadeirydd gweithgar, Clive Walters. Roedd y noson yn lwyddiant mawr gyda 120 o gantorion a ffrindiau yn mynychur gwesty. Cyflwynwyd gwobr newydd arbennig ar gyfer y person a weithiodd yn ddiflino drwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau llwyddiant y cr. Cafodd ei ennill gan Adrian Crowley sy'n gwneud llawer iawn o waith dros y pwyllgor ac syn barod i helpu ar bob adeg trwy wneud gwaith ychwanegol. Mae ef hefyd yn sicrhau bod George, syn defnyddio cadair olwyn, yn gallu dod in ymarferion ar cyngherddau. Diolch yn fawr, Adrian.

Medi


Ar ddydd Sadwrn 24ain o fis Medi  fe ganom ym mhriodas Rachel Wilson yn St Catherine, Gorseinon. Pan ymwelodd Rachel a'i theulu ein ymarfer roeddem yn dysgu 'A Nightingale Sang in Berkley Square Hoffodd ei mam ef gymaint fel y gofynnwyd i ni ei ganu yn y briodas. Hwn felly,  oedd y tro cyntaf i ni ei ganu yn gyhoeddus ac aeth popeth yn dda.

Awst


Trefnodd y Pwyllgor Merched brynhawn gymdeithasol ar ddydd Sul 7fed o fis Awst. Cynhaliwyd y digwyddiad yn nhy Ed a Jan Parton yn y Mayals a buom yn lwcus iawn gyda'r tywydd. Roedd llawer o stondinau, raffl, a hefyd nifer o gemau wedi cael eu trefnu yn yr ardd. Yn ffodus roedd Ed wedi cynhesu ei bwll nofio, a nifer o'r dynion yn cymryd mantais o ' dip cyflym '.  Maer holl arian a godwyd yn mynd i gronfar cr.  Buom yn canu ym mhriodas Henry Bell a Ruth Henning ar ddydd Sadwrn 20fed Awst yn Eglwys St Paul, Sgeti . Roedd nifer ardderchog ynno a wnaethom fwynhau canu yn yr acwstig gwych.

Gorffennaf

Cliff

Yn dilyn ein cyngerdd pen-blwydd aur roedd yn amser tawel ym mis Gorffennaf. Cawsom newyddion trist pan bu farw Cliff Prosser yn dawel yn Ysbyty Singleton. Roedd Cliff wedi bod yn aelod o'r cr am bron i 40 mlynedd a canodd yn ein cyngerdd pen-blwydd aur y mis diwethaf. Roedd ei iechyd wedi dechrau methu yn ddiweddar ac ni ddychwelodd i'r cr yn dilyn y gyngerdd, ar l treulio amser yn yr ysbyty. Fe ganom yn ei angladd yn Reynoldston ac mae'n gadael un ferch Ruth. Cafodd ei adnabod fel Cliff Prosser 'hwyr' yn ei flynyddoedd olaf, wrth ddod yn enwog am fod yn hwyr i lawer o ddigwyddiadau ac ymarferion. Arweiniodd hyn at ef yn gadael ei gar mewn rhai mannau amhriodol. Ar un achlysur roeddem yn canu mewn priodas yng Nghapel Salem, Rhydypandy ac yn aros am y briodferch. Daeth neges bod y ln tu allan wedi ei flocio gyda car, ac na allai y bws a oedd yn cynnwys y briodferch, fynd trwodd aherwydd y dagfa draffig,. Cafodd plt cofrestru'r car ei gyhoeddi, a dyma Cliff yn gadael y perfformiad i symud ei gar!  Ar achlysur arall, roeddem hanner ffordd drwy ein eitemau mewn priodas yn St Peters, Newton, pan gerddod Cliff i lawr yr eil i gymryd ei le yn rheng flaen yr ail denoriaid,! Bydd yn golled mawr ir cantorion, ei deulu ai ffrindiau.

Cyngerdd Hanner Canmlwyddiant Mehefin 18fed 2016

Yn dilyn mwy na deunaw mis o waith caled, cynhaliwyd ein cyngerdd hanner canmlwyddiant. Roedd y pwyllgor wedi gwei thio'n ddiflino dros y cyfnod a bur noson yn lwyddiant ysblennydd. Gwnaethom berfformio yn Neuadd Brangwyn gyda  cynulleidfa o fwy na 600 o bobl . Yr arweinydd ar gyfer y gyngerdd oedd Roy Noble or BBC, a wnaeth waith gwych gan wneud y noson lifo mor dda. Dywedodd nifer o hanesion doniol a chroesawodd y cr ar artistiaid ir llwyfan gyda gwybodaeth o'r eitemau iw perfformio .


Gydar cor yn edrych yn wych yn eu gwisgedd newydd, fe agorwyd y gyngerdd gyda 'Sanctaidd Ior', un o emynau mawr Cymru, wedi ei threfnu gan ein tm cerddorol, gyda Rhian a Steve ar yr organ - sain gwych. Dilynwyd hyn gyda 'Benedictus' gan Robat  Arwyn a threfniant emosiynol Malotte o 'Gweddi'r Arglwydd'. Gorffennom y rhan gyntaf gyda'r ysbrydol 'Im Gonna Walk'. Croesawodd Roy ein gwestai cyntaf, Shan Cothi, i'r llwyfan. Mae Shan yn bersonoliaeth adnabyddus yng Nghymru ac yn berfformiwr amryddawn yn y theatr glasurol a cherddorol. Mae hi hefyd yn actores brofiadol a chyflwynydd teledu a radio yng Nghymru. Mae Shan wedi perfformio am bymtheg mis yn y West End fel 'Carlotta' gan Andrew Lloyd Webber o 'Phantom of the Opera'. Roedd hi wedi ymateb ir awyrgylch wych yn y neuadd gyda ei eitem gyntaf sef 'Rusalka Song to the Moon' gyda Dvorak a gorffen ei set gyntaf gyda 'Thinking of Me' o 'Phantom' - Perfformiad arbennig.


Daeth Trystan Llyr Griffiths i'r llwyfan nesaf a dechreuodd gyda 'La Donna e Mobile' o Rigoletto gan Verdi. Cafodd Trystan ei enwi yn 'Llais Cymru' yn 2012 gan Decca a fe oedd y cyntaf i dderbyn gwobr astudio o Sylfaen Bryn Terfel. Eleni, wnaeth ei dbut operatig broffesiynol yn perfformio 'Ferrando' yn 'Cosi Fan Tutte' ar gyfer Opera'r Alban. Yna canodd ddwy eitem Cymreig 'Bugail Aberdyfi' ac 'Arafa Don'. Ymunodd y cr gyda Tristan am ei eitem olaf, yr hyfryd 'Morte Christe' gyda Trystan yn canu y 3ydd pennill. Arosom ar y llwyfan i gwblhau'r hanner cyntaf a canu 'Prayer' o 'Lohengrin' a 'Light A Candle'. Trefnwyd y gn gan ein cyn-MD Simon Oram, a gafodd ei groeshawu yn l o Bont-ypŵl am y gyngerdd. Ein eitem olaf oedd ein trefniant ni o ganeuon o'r Rhyfel Byd Cyntaf  'Atgofion y Rhyfel Mawr' a orffenodd gyda'r cr a'r gynulleidfa yn canu 'Pack up your troubles

Agorowyd yr ail hanner gyda sgwrs fer am y cr gan ein Cadeirydd, Clive Walters, Diolchodd nifer o bobl am eu gwaith caled a'u hymrwymiad i roi'r gyngerdd at ei gilydd. Yna fe gannon 'Rhythm of Life' a 'Somwhere Only We Know gan 'Keane'. Ymhlith ein gwesteion roedd naw o ffrindiau o Mannheim, Yr Almaen. Am nifer o flynyddoedd, rydym wedi cysylltu GV Teutonia 1862, cr meibion o Feudenheim. Ar un o'n hymweliadau yn 2007 fen cyflwyniwyd gyda set o gopau o 'You raise me up a drefnwyd gan Alan Simmons. Hon oedd ein eitem nesaf gyda thri o'n baritonau, Gareth John, Craig Thomas a Rob Smith yn canur solo. Daethom i ddiwedd y rhan hon gyda'n trefniant o gn Earl Brown 'If I can Dream. Yna daeth Trystan yn l i ganu 'Anthem' o 'Chess', 'Nella Fantasia' gan Morricone, cyn gorffen gyda'r 'Granada'. Yn dilyn hwn canodd Shan 'I Feel Pretty o West Side Story 'O Mio Babbino Caro' gan Puccini. Am ei chan olaf roedd angen ychydig o gefnogaeth gan un neu ddau o bobl! Gofynnodd i Roy Noble a Craig Thomas i ymuno hi, i berfformio 'Laughing Song' o Die Fledermaus. Roedd hwn yn ddiweddglo gwych i eitemau Shan, a hi wedi dangos ei gallu perfformio ac yn derbyn gymeradwyaeth aruthrol. Yna ymunodd y cr gyda Shan i ganu'r eitem atmosfferig 'O Gymru', cn wladgarol iawn i drefniant newydd gwych gan Jeff Howard.


Canodd Shan gyda phŵer ac emosiwn gan gynnwys diweddglo  gwych. Roedd hefyd yn arbennig i gael trefnydd yr alaw, Jeff Howard, fel cyfeilydd i unawdwyr y noson. Roedd yn ychwanegiad gwych i'r gyngerdd ac wrth gwrs, roedd yn aelod o 'Only Men Aloud' a  MD presennol Cr Meibion Treorci.

Yna canodd Shan a Trystan y ddeuawd 'Time to Say Goodbye' - cyfraniad arbennig gan ein gwesteion a phawb ar eu traed iw cymeradwyo!

Gwnaethom gwblhau noson gofiadwy gyda threfniant Huw Rees o This is the Moment ar alaw swynol a phwerus You are so Beautiful' cyn diweddu gyda  'Wind Beneath My Wings'. Eitem olaf y noson sydd bellach yn glasur oedd 'An American Trilogy' gan Alwyn Humphreys yng nghwmni Rhian a Steve. Roedd yn uchafbwynt priodol i noson aruthrol. Cododd y gynulleidfa ar eu traed fel arwydd ou gwerthfawrogiad o raglen a pherfformiad gwych gan y cr.

Yn ystod y gyngerdd cyflwynwyd tei i sawl aelod sydd wedi cyrraedd carreg filltir arall yn eu bywyd gyda'r cr. Alan Short a Roger Burrell am 5 mlynedd, Emyr Price a John Morgan am 10 mlynedd, a chafodd Emil Jones a Des Criddle eu tei am 15 mlynedd. Roedd John Davies wedi cyrraedd 25 mlynedd ac mae ein cadeirydd gweithgar Clive Walters wedi bod yn y cr am 30 mlynedd. Aeth gwobr arbennig y noson i Chris Shaw, un o aelodau gwreiddiol y cr, a gyflwynwyd gyda thei am 50 mlynedd. Da iawn i bob un ohonynt. Aeth cyflwyniad arbennig arall i'n Llywydd gwych, Geoff Wheel, sydd bellach wedi bod gyda'r cr am 5 mlynedd. Mae Geoff yn hynod o falch o fod yn rhan o Gantorion Gwalia, ac rydym yn gobeithio y bydd yn parhau yn ei rl gyda ni am lawer mwy o flynyddoedd.

Roedd hon yn sicr yn noson wych gyda cymaint o bobl i ddiolch. Diolch i'r pwyllgor Merched am werthu rhaglenni yn y neuadd a hefyd am y siec o 5,000 tuag at gost ein gwisg newydd. Diolch enfawr felly i Linda a'i chyd-aelodau or pwyllgor. Cafodd y gwisgoedd eu darparu gan Aidan Sweeney o Aberhonddu ac Aidan yn haeddu diolch enfawr am gymryd cymaint o ofal a diwydrwydd wrth sicrhau eu bod yn ffitio mor dda. Diolch i Adrian Crowley, Len Fuge a Glyn Williams am gasglu a dychwelyd y blodau, a cafodd eu benthyg yn garedig gan Wyevale. Diolch i Tony Brooks am ei waith i lunio ein rhaglen dathlu ac i'r holl fusnesau a fun darparu hysbysebion ar ein cyfer. Diolch i Terry Green am gymryd y lluniau a Ken Geen am recordior gyngerdd. Diolch i'n pwyllgor am eu gwaith caled, yn enwedig Alan Clewett, ein hysgrifennydd a Laurence Sutton ein trysorydd a Walter Jones a gymerodd ofal am y tocynnau. Diolch yn olaf i Nick, Rhian, Carl, a Steve am eu gwaith caled a'u hymroddiad wrth roi rhaglen arbennig o gerddoriaeth.

Mehefin 2016


Fe ganom ym mhriodas Claire Thomas ac Owen Smith ar ddydd Sadwrn 4ydd, yn dychwelyd unwaith eto i Eglwys Dewi Sant, Treforys.  Canu hefyd ar Ddydd Mercher 15fed Mehefin yn y Neuadd Fawr ar gyfer yr U3A Abertawe a fun dathlu eu bodolaeth am 30 mlynedd.  Roedd yn ddiwrnod llawn o ddigwyddiadau gan gynnwys yr Ukulele Band Mawr (a dyfodd allan o grŵp ukulele U3A) a chr arall 'Canu am Bleser'. Y siaradwr gwadd oedd Wynne Evans, un o denoriaid mwyaf blaenllaw y DU ac yn adnabyddus am ei gymeriad, Gio Compario, yn y gyfres o hysbysebion ar gyfer 'Go Compare'. Mae ef hefyd wedi gwneud llawer o berfformiadau teledu ac yn cynnal  sioe ddyddiol ar Radio Wales. Rhoddodd y gyngerdd gyfle gwych ir cor ganu rhai o'n eitemau newydd ar gyfer y gyngerdd 'Flynyddol'. Wnaethom ganu yn dda iawn i gynulleidfa werthfawrogol iawn. 


Ar ddydd Sadwrn 25ain buom yn canu ym mhriodas ein bariton Craig Thomas a briododd Christine Mylan yn eglwys St Thomas. Roedd hwn yn achlysur hyfryd i ni oherwydd ni allwn gofio'r tro diwethaf i ni ganu ym mhriodas aelod on cr!  Roedd Craig yn hapus iawn gyda'r dydd a dwedodd bod y gwesteion wedi cael argraff dda iawn or cr a hefyd bod y cr wedi bod yn rhan arbennig o'r dydd iddo ef a Christine. Dymunwn fywyd hir a hapus iddynt gyda'i gilydd.

Mai 2016

Cawsom fis tawel ar y cyfan ond bur Merched yn trefnu 'Noson Eidalaidd ' yng Nghanolfan Linden yn West Cross . Daeth nifer o gantorion, gwragedd a ffrindiau a chafwyd amser ardderchog. Cawsom pryd 4 cwrs, wedi ei baratoi gan ' Wendy ', ac yna coffi a raffl.  Arweinydd y noson oedd Cadeirydd y Merched Linda Lewis .

Rydym yn falch i groesawu Carl Sullivan i'r cr. Cafodd Carl ei glyweliad, ac yn ystod ei wythnosau prawf treuliodd ei amser gyda'r baritonau. Ers hynny mae Nick wedii ' hyrwyddo ' at yr ail denoriaid , lle mae'n teimlo y bydd Carl yn ased mawr . Mae Carl yn Radiolegydd yn Ysbyty Singleton ac mae ganddo rhywfaint o gefndir cerddorol , felly bydd yn gallu ymdopi rhan newydd yn gyflym .

Ebrill 2016

Ar ddydd Iau 7fed buom yn canu yn y 100fed Darlith Diwinyddiaeth Gyhoeddus yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Bae Abertawe. Mae hwn yn leoliad newydd yn Abertawe a ni oedd y cr cyntaf i gael y fraint o ganu yma. Maer darlithoedd wedi cynnwys siaradwyr fel darllenydd newyddion y BBC Huw Edwards, Y Parchedig ac Anrhydeddus Dr Rowan Williams ar Gwir Anrhydeddus Ann Widdecombe DSG. Y prif siaradwr y tro hwn oedd Y Parchedig Paul Richard Gallagher, Ysgrifennydd y Gweler Sanctaidd (Gweinidog Tramor y Fatican) a chafodd ei gefnogi gan y digrifwr Don McLean. Agorwyd y noson gyda 'Cwm Rhondda. Roedd sŵn y cr, y piano a'r organ yn wych. Diolch i'r Parchedig Nigel John, Caplan y Brifysgol am ein gwahodd i'r digwyddiad. Rydym wedi sylweddoli y bydd hwn yn dod yn leoliad poblogaidd iawn i gorau berfformio.

Rydym yn ffodus iawn i symud ein noswaith ymarfer ir lleoliad gwych yma.

Mawrth 2016

Buom yn canu yn Eglwys Dewi Sant, Treforys ar ddydd Sul 17eg, ac unwaith eto yn cefnogi yr elusen ardderchog 'Lifeline Plant Chernobyl' sy'n caniatu i blant o Belarws i ymweld Phrydain, i gael amser i ffwrdd o'r llygredd sydd yn dal i fodoli yn eu gwlad. Ymunodd Cr Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw gyda ni a chafwyd gynulleidfa dda a cyfle i ganu ein trefniant newydd o'r emyn mawr 'Sanctaidd Ior'

Ar ddydd Gwener 22ain buom yn canu yn Eglwys y Groes Sanctaidd, West Cross i godi arian ar gyfer yr eglwys. Ymunodd Cr Ysgol Gynradd Mayals gyda ni. Ffurfiwyd y cr yn arbennig ar gyfer yr achlysur hon. Bu Hywel Evans cyn-organydd y plwyf yn perfformio hefyd- a chwaraeodd nifer o eitemau ar yr organ, y piano ac, fel arfer, roedd yn wych.
Buom yn canu yn ystod yr amser cinio ar Fawrth 1af yn Fulton House, ym Mhrifysgol Abertawe, Mae hwn wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Maer staff ar myfyrwyr yn mwynhau, a nifer yn aros i wrando arnom yn canu. Dilynwyd hwn gyda chyngerdd yn 'Y Core' ar Gampws y Brifysgol Bae Abertawe ar Fawrth 4ydd. Unwaith eto roedd yna bresenoldeb a derbyniad da gan y rhai sy'n mynychu'r  ardal am ginio. Wedir ddau achlysur cawsom ginio gwych wedi ei drefnu gan rheolwr arlwyo y Brifysgol, Les Carmichael sydd hefyd yn canu gyda'r cr. Diolch yn fawr iawn i ti, Les.

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ddydd Mawrth 15fed Mawrth pryd cymerodd Clive Walters drosodd fel Cadeirydd oddi wrth Ed Parton ar l dwy flynedd lwyddiannus iawn. Roeddem yn drist i weld Terry Osborn a Jim Lamb yn gadael y pwyllgor ac am ddiolch iddynt am gymaint o flynyddoedd o wasanaeth ond yn falch i groesawu Mike Phippen a Robert Smith ir pwyllgor i gymryd eu lle.


Keith Davies

Clywsom gyda thristwch mawr am farwolaeth Keith Davies. Bu Keith yn aelod da a ffyddlon o'r cr am 25 mlynedd. Anaml iawn fyddain colli ymarfer neu gyngerdd nes yr ychydig fisoedd olaf or salwch a ymladdod gyda dewrder mawr a hiwmor. Mae'n golled fawr iw wraig Sue, ei deulu ai holl gyfeillion yn enwedig ei ffrindiau yn y cr

Chwefror 2016


Roedd yn wych i groesawu aelod newydd ir cr. Mae James McCarry wedi llwyddo yn ei glyweliad ac wedi cymryd ei le gyda'r tenoriaid cyntaf. Da iawn James,

Ar ddydd Sul 21ain fe ganom ym mhriodas Daniel Kirten a Rebecca yng Nghapel Clun. Roeddem wedi canu 'Somewhere Only We Know gan 'Keane' am y tro cyntaf. Mae wedi cymryd amser hir i ddysgur darn yma gan fod ganddo adran agoriadol anodd iawn ond wnaethom yn iawn wedir cyfan!


Ionawr 2016

Rydym wedi cael cychwyn  tawel ir flwyddyn. Buom yn canu am un noswaith yn yr Ysgol Rheolaeth yng Nghampws newydd Prifysgol Bae Abertawe ar ddydd Llun 25ain. Roedd hwn yn rhan or seremoni wobrwyo a ddechreuodd yn gynharach yn y dydd yn Neuadd Brangwyn yn Abertawe. Gwelsom ei fod yn le gwych i ganu gyda acwstig ardderchog ar holl gynulleidfa yn mwynhau yn fawr,
Er ein bod wedi bod yn dawel ar yr ochr ganu, rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar drefnu ein Cyngerdd Hanner Can Mlwyddiant yn Neuadd y Brangwyn, ar ddydd Sadwrn, 18fed o fis Mehefin 2016. Rydym bellach wedi cwblhau rhestr ein gwesteion - ein cyflwynydd bydd yr  unigryw Roy Noble, gydar unawdwyr - y soprano hyfryd Shn Cothi a'r tenor ifanc Trystan Llyr Griffiths. Dylai hwn fod yn achlysur fyth gofiadwy gyda tocynnau ar werth yn fuan.

Rhagfyr 2015

Vivian
         Hall Concert

Roedd teimlad cyfarwydd in cyngherddau Nadolig y flwyddyn yma gan i ni ganu yn yr un mannau ar flwyddyn gynt. Buom yn Neuadd Vivian ar

ddydd Iau 3ydd ac yng Nghlwb Golff Clyne ar ddydd Sadwrn 5ed. Fe ganom nifer on eitemau arferol a rhai Nadolig hefyd. Ymunodd y gynulleidfa gyda ni yn The Twelve Days of Christmas sydd wastad yn hwyl.

Ein digwyddiad nesaf oedd y gyngerdd Nadolig flynyddol ar ddydd Mawrth 8fed, a drefnwyd gan ein Pwyllgor Merched. Mae hwn yn ddigwyddiad codi arian i'r cr ac i elusennau ac eleni fe godwyd 300 ar gyfer Byddin yr Iachawdwriaeth, er mwyn rhoi cinio i bobl ar Ddydd Nadolig. Roedd yn ymdrech arbennig gan bawb - diolch i gadeirydd y Merched, Linda Lewis a'i phwyllgor am eu cefnogaeth.

Ar ddydd Gwener 11eg buom yn canu ir myfyrwyr ar staff.yn Neuadd Fulton, Prifysgol Abertawe, Wedyn cawsom bryd o fwyd gwych a drefnwyd gan Les Carmichael, rheolwr arlwyo yn y Brifysgol ac yn aelod o'r cr. Diolch Les.
Ladies Concert
Cynhaliwyd ein cyngerdd 'swyddogol' diwethaf yn Eglwys St Thomas gyda chorau  Ysgol Gynradd Danygraig, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed. Canwyd carolau cynulleidfaol a nifer o eitemau arall gan pob cr. Un eitem o ddiddordeb arbennig i ni,oedd 'The Wizard and I'  Yr unawdydd o Gr Cefn Hengoed oedd Caitlin Phippen, wyres aelod on cr ni sef Mike Phippen. Canodd Caitlin yn hyfryd un tadcu balch iawn! Crewyd awyrgylch hyfryd yn yr eglwys drwy ganu 'Stop The Cavalry' a Merry Christmas Everyone, gydar gynulleidfa yn ymuno. Diolch i'r ficer, Steve Bunting, am drefnu'r digwyddiad am yr 2il flwyddyn a hyfryd oedd gweld yr hen eglwys hardd bron yn llawn.

Gohiriwyd ein ymarfer diwethaf cyn y Nadolig, felly cawsom brynhawn gymdeithasol yn y Queens ger y Marina. Cafwyd ychydig oriau o ganu ar ol cwrdd am 3yp. Bu Gary y perchennog yn garedig iawn gan rhoi potel o wisgi i ni i ddiolch am ein adloniant! Erbyn diwedd y noson roedd y dafarn dan ei sang a llawer or cantorion yn mynd ymlaen wedyn i fwyty lleol. Mae gweddill y noson braidd yn niwlog .....!

Roedd yn bleser clywed bod ein cyngerdd i Magies, De Cymru' elusen canser wedi codi 3000! Da iawn i bawb a diolch arbennig i Keely Morgan a Les Ryan am berfformio.

Tachwedd 2015


Ar ddydd Llun yr 2ail buom yn canu mewn cyngerdd fer yn Nglwb Golff Clyne i godi arian am yr elusen Save the Children. Gwelwyd ynno nifer o fyrddaun gwerthu gwahanol eitemau a chodwyd 725 dros yr elusen. Roedd yn bleser i helpur achos yma wrth ganu yn rhad ac am ddim.  Ar ddydd Sadwrn 7fed buom yn canu yn Adran y Celfyddydau (y Depot) yn Theatr y Grand dros gymdeithas elusen arall Swansea Macular Degeneration. Rhwng y cyngherddau yma cynhaliwyd noswaith cwis yn y Commercial, Killay wedi ei drefnu gan y Pwyllgor Merched. Codwyd dros 400 a rhaid diolch i Gareth am drefnur  lluniaeth am y noson.

Maen bleser i groesawu David James ir cr. Pasiodd David ei glyweliad ac mae nawr yn yr ail denoriaid. Ar y llaw arall yn anffodus mae Terry Green wedi symud i Kent gydai wraig Pat. Bu Terry yn aelod ffyddlon or cr am 4 blynedd ers ymuno yn Tachwedd 2011. Roedd Pat hefyd yn aelod weithgar o Bwyllgor y Merched bydd y ddau yn golled ir cr.

Ar ddydd Sadwrn 28ain o Dachwedd, cynhaliwyd y cyntaf on cyngherddau Nadolig yn All Saints, Oystermouth. Yn anffodus roedd Rhian, ein cyfeilydd, mewn priodas yng Nghaerfaddon ond fe wnaeth Steve, ei dirprwy, waith ardderchog gyda chymorth Les Ryan ar yr organ. Byddwn yn dysgu nifer o ganeuon Nadolig yr adeg yma or flwyddyn ac fe gannom rhifyn Shakin Stevens Merry Christmas Everyone i drefniant Steve ar y bysellfwrdd ar gn hyfryd gan Chris DeBurgh One More Mile To Go. Yr unawdydd am y noson oedd Keely Morgan,a chanodd hi, The Holy City a Nella Fantasia gan Morriconi. Roedd torf ardderchog ynno a chafwyd gymeradwyaeth wych pan wnethom ymuno gyda Keely i ganu Youll Never Walk Alone i orffen y gyngerdd. Roedd y gyngerdd wedii  chynal dros Maggies, Abertawe, sef canolfan dros gancr syn cynnig  cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol i bobl lleol syn dioddef o gancr ac iw  teulu au ffrindiau. Mae hwn yn gyfleyster arbennig ac fe godwyd dros 1400- unwaith eto heb codi tl am ein canu. Rhoddod Mrs Pat Steane gair o ddiolch i bawb gan gysegrur gyngerdd  i Yvonne Gabriel, ffrind mawr ir cr  a bun helpu i drefnur gyngerdd cyn colli ei brwydr gyda cancr mis yn gynharach.

Emmeloord - Hydref 2015

Y flwyddyn yma aethom ar ein gwibdaith flynyddol i Emmeloord, Yr Iseldiroedd, tref fechan tua awr o Amsterdam. Daeth y syniad am y daith o Adrian Crowley, sydd ffrindiau yn yr ardal. Fe wnaeth ef ac Alan ein Hysgrifennydd, drefnu'r daith lwyddiannus yma. Diolch hefyd i'r cysylltiadau lleol, Sjanie Sterk a'i phwyllgor am y cymorth a'r croeso. Gadawsom Abertawe ar ddydd Iau 8fed Hydref gyda 40 o gantorion, y cr mwyaf i ni ei gymryd ar unrhyw daith dramor. Fe hedfannom o Heathrow i gyrraedd ein gwesty Van dear Valk yn agos i Emmeloord tua 8-00 or gloch y nos. Cafwyd luniaeth hyfryd ar l cyrraedd.

EmmeloordEmmeloordParots

Ar ddydd Gwener ymwelwyd 'r 'Orchid House' sy'n dal canoedd o flodau yn ogystal ty pili pala ac ymddangosfeydd amrywiol. Yr uchafbwynt i nifer o'r cr oedd bwydo parotiaid lliwgar a swnllyd a hedfanodd drosom i bob man. Yn hwyrach fe ganom mewn cyngerdd yn Nieuw Jeruzalemkerk yn Emmeloord gyda Chr. Mannenkoor Emmeloord. Cr Meibion Christnogol ydynt gyda 70 ar y llwyfan o dan Johan Bredewout. Dechreuwyd y gyngerdd gyda 'Lead me Lord' gan Samuel Wesley a dilynnodd nifer o eitemau eraill. Dechreuom ein hanner cyntaf ni gyda Cwm Rhondda gyda Steve ar yr organ - sŵn hyfryd yn yr eglwys hardd fodern. Cafwyd cymeradwyaeth ardderchog gan y gynulleidfa o 450 ar l canu 'American Trilogy' i orffen ein ail set. Gorffennodd y gyngerdd gyda'r ddau gr yn ymuno i ganu 'You'll Never Walk Alone' gyda Rhian ar y piano a'i cyfeilydd nhw ar yr organ.
 
EmmeloordEmmeloord

Cawsom groeso ardderchog ar ddydd Sadwrn yn Urk - pentref bychan pysgota. Aethom i weld goleudy, wedyn trip mewn llong a cinio o gawl, pysgod a salad. Ar l ysbaid yn y gwesty wnaethom ganu yn y nos yn St Hubertus Kerk ym mhentref Tollebeek tua 10 milltir i ffwrdd ar lle yn llawn unwaith eto gyda tua 330 o bobl. Y tro yma ymunodd dau gor cymusg, 'Canticum', Emmeloord, a 'Cantabile' o Tollebeek gyda ni yn y canu. Unwaith eto roedd yr eglwys yn fodern gyda sain arbennig.

EmmeloordEmmeloordEmmeloordEmmeloord

Bur corau eraill yn canu yn eu tro yn ystod y gyngerdd  ac yn ymuno i ganu 'De Zegenbede', cn hyfryd yn creu naws arbennig o amgylch yr eglwys. Unwaith eto cawsom gymeradwyaeth ardderchog ar ddiwedd y gyngerdd oddi wrth y gynulleidfa frwdfrydig. Ymunodd y corau i gyd i ganur Rose i orffen y noswaith. Diolch i Marian a Marine, cyfarwyddwyr cerddorol or corau am ymuno gyda ni am noson gofiadwy o gerddoriaeth.
EmmeloordEmmeloord

Ar ddydd Sadwrn trefnwyd daith i Amsterdam i weld y ddinas ac aeth nifer ar y camlasau ac ar deithiau o amgylch y ddinas. Yn y nos aethom yn l i Emmeloord am luniaeth ac i ddiolch in gwesteiwyr. Bu tipyn o ganu a mwynhau wedyn yn y gwesty nes bore Llun!  Fe gyrraeddom adref yn Abertawe yn hwyrach ar ddydd Llun ar l gwibdaith lwyddianus iawn. Rhaid diolch i Alan Clewett ac Adrian Crowley am drefnur daith ac I Nick, Rhian a Steve am drefnur  canu gwych ar cyngerddau arbennig.

Hydref

Fe ganom ar yr 2ail o Hydref ym mhriodas Lois John yn Oldwalls, Gwyr. Mae hwn yn safle hyfryd ond yn lletwith ir cr i drefnu. Roedd yn annarferol i ni ganu yn ystod llofnodir gofrestr yn hytrach na chanu yn ystod y seremoni. Wnaethom ganu yn hwyrach hefyd ar l clirio popeth i ffwrdd.
Roedd yn amhosibl i ganu ym mhriodas Ria Thomas yng Nghapel Clyne ar 4ydd o Hydref. Maer eglwys yn un fach iawn a gyda 100 o westeion, fyddai wedi bod yn anodd cael lle ir cr.

Medi

Ar ddydd Gwener yn ystod y mis wnaethom ganu yng Nghlwb Golff Bae Langland. Cyflwynodd Tony Lovell, capten y clwb, y cr i ganu ein rhaglen amrywiol. Cawsom amser arbennig, fe greuwyd awyrgylch ardderchog yn yr ystafell a dderbynniwyd gymeradwyaeth wych ar ddiwedd y gyngerdd.  Noswaith ardderchog iw ailgyflawni yn y dyfodol. Rhaid diolch i Tony ar pwyllgor am y gwahoddiad a chodwyd arian am elusen Seve Ballesteros.
Buom yn canu hefyd ym mhriodas Sara Coltman ar ddydd Sadwrn 19eg o Fedi yn Amgueddfa y Glanau. Dechreuwyd y set wrth ganu y tu allan tra roedd y parti priodas yn cyrraedd. Yn ffodus roedd yn ddydd eithaf llonydd a heb chwythu music Nick a Rhian o amgylch y lle!

Awst

Ar y 15fed o Awst fe ganom ym mhriodas Sara Nash a Mark Rowland yng Nghapel Clyne lle hyfryd. Maer capel yn fach iawn ac yn anodd i gael lle i ganu. Roedd yn ddydd hyfryd, ac yn bosibl i ddefnyddior organ ar keyboard am ein eitemau.
Byddwn yn ymarfer drwyr hf, yn anhebyg i nifer o gorau eraill. Mae cymaint os nad mwy o gantorion yn ymarfer yn ystod yr amser yma. Ar gyfartaledd bydd dros 47 o gantorion ynno bob nos Fawrth, syn well nac ambell fis yn ystod y flwyddyn. Efallai bod/mai corau eraill yn colli rhywbeth!

Gorffennaf

Yn dilyn ein cyngerdd blynyddol cafodd bawb wythnos rydd i ddod dros yr achlysur. Ar 18fed o Orffennaf, trefnodd y pwyllgor merched farbeciw yn y Commercial Inn yn Cila. Roeddem yn ffodus iawn gyda'r tywydd ac roedd yna nifer o stondinau yn gwerthu eitemau amrywiol. Bu Gareth, y perchennog ac aelod o'r baritones, yn coginio a chafwyd amser ardderchog gan bawb. Roedd tua 60 aelod o'r cr, eu teuluoedd a ffrindiau yno, a diolch i Gareth a Nova am adael i ni ddefnyddio'r dafarn. Codwyd bron 500 gan y pwyllgor tuag at ein cronfa.

Roeddem yn falch iawn i groesawu Daniel Harries i'n hymarfer ar yr 28ain. Mae Daniel yn arwain prosiect gan Focus Shift Films sy'n ceisio cynhyrchu rhaglen am y broblem o recriwtio i gorau meibion ac yn arbennig recriwtio dynion ifanc yng Nghymru. Ffilmiodd yn ystod ein hymarfer a chafodd gyfweliadau gydan CC Nick, ein Cadeirydd Ed a thri o'r cantorion - Tony Brooks, Tony Marmont a Rob Smith. Mae Daniel wedi ffilmio yn barod yn ein cyngerdd blynyddol ac mae e wedi gorffen fideo hyrwyddo i'r cr, sydd nawr ar ein gwefan neu cliciwch yma i'w weld. Hyd yn oed bod ein niferoedd yn dal i fod yn dda, ni'n gwybod bydd rhaid i ni ddal ati i ricriwtio er mwyn cadw i fynd. Ar l siarad gyda Daniel, dywedodd bod y ffilm yn mynd yn dda iawn a bod diddordeb gan Sianel 4 i'w ddarlledu yn y dyfodol. Mae'r prosiect, a ddechreuodd yn un bychan, wedi ehangu, ac mae Daniel wedi cael argraff dda o gydweithio ac am frwdfrydedd llawer o'r corau.

Mehefin

Buom yn canu ym mhriodas Daniel Lloyd a Christina Viviani ar ddydd Sadwrn 13fed yn St Pauls Sketty. Mae Christina yn hanu o UDA ac roedd nifer oi theulu yn y briodas. Mae Daniel yn ŵr lleol ac yn byw yn America yn awr ond roedd wedi chwarae pl droed ir Mwmbwls yn ei ddyddiau cynnar, a rygbi i Glwb Rygbi Abertawe. Roedd nifer or cr yno ond rhaid oedd aros 45 munud ir forwyn briodas, felly bun rhaid canu rhagor o eitemau cyn iddi gyrraedd. Ar ddiwedd y briodas fe ganom ni All You Need is Love i gymeradwyaeth calonnog y gynulleidfa.

Cyngerdd Blynyddol, 27 Mehefin

Annual15

Cynhaliwyd ein cyngerdd blynyddol unwaith eto yn eglwys All Saints, Oystermouth gydan gwesteion LaSe. Ychwanegwyd  agwedd newydd ir gyngerdd drwy wahodd

Crying out Loud i ymuno ni. Cychwynnwyd y noson gan ein Cadeirydd, Ed, yn croesawu pawb ir gyngerdd, yn diolch in noddwyr ar pwyllgor merched am helpu gydar tocynnau ar seddi ar y noson.  Dechreuom gydar emyn gwych Cwm Rhondda gyda Steve Wilson yn chwaraer organ am y pennill diwethaf gan osod yr awyrgylch am weddill y noson. Gorffennwyd y set gyntaf gydar Tangnefeddwyr gan Eric Jones ac fe groesawyd LaSe ir llwyfan. Mae LaSe yn cynnwys pedair chwaer Laura, Alex, Sarah ac Emily, o Benpedairheol, ger Caerffili.  Fe wnaethon nhw ganun ardderchog mewn dull acwstig gwych gan gynnwys Pie Jesu gan Lloyd Webber yn eu set gyntaf gan orffen gyda Calon Lan. Gorffennom nir hanner cyntaf gyda Rhythm of Life, The Rose a chasgliad ein hunan o ganeuon y Ryfel Byd Cyntaf Memories of the Great War.

LaSe

Yn ystod yr egwyl cawsom ein diddanu gan Crying Out Loud a chwaraeodd bedair eitem.  Aelodaur grŵp oedd ein Steve Wilson ni ar yr allweddau a llais; Jason Davies, prif leisydd a gitr a Steve Rees ar y drymiau.  Dechreuon ni yr ail hanner gyda Delilah nid yn unig gyda Rhian ar y piano, ond Crying Out Loud hefyd yn cynorthwyo.  Roedd hyn yn hollol wahanol ir arfer ac fe ganom yr ail hanner i gyd gydar un cyfeiliant.  Aethom ati i gynnwys Angels gan Robbie Williams, He aint heavy hes my brother gan yr Hollies a diweddur set gyntaf gan yr enwog Without you gan Peter Ham.  Yr oedd yn wir yn brofiad ysgogol i gael y cyfeiliant ychwanegol ac fe weithiodd yn arbennig o dda.  Wedir cyfan cafodd y darnau yma eu cyfansoddi au recordio gydar fath gyfeiliant.  Yn ystod y set yma, fe gyflwynodd ein llywydd, Geoff Wheel, dei am wasanaeth hir i Tony Marmont a John Haslam am fod gydar cr am bum mlynedd.  Cyflwynwyd Tony Porter thei am bumtheg mlynedd a roedd Roy Snaydon hefyd i dderbyn tei wedi deng mlynedd, ond yn anffodus bun rhaid iddo adael y cr o oherwydd salwch dwys.  Yna clywsom ail set LaSe a ganodd bum eitem arall yn cynnwys Dont sit under the apple tree a diweddu gyda Youll never walk alone i gymeradwyaeth enfawr.  Gorffennom ein set olaf drwy ganu trefniant Alan Simmons o My way, You are so beautiful yn cynnwys Wind beneath my wings gan ddiweddu gydag American trilogy.  Yn ystod yr eitem, daeth LaSe ymlaen i ymuno gyda ni am y gytgan olaf Glory, glory, hallelujah ac fe gododd yr holl gynulleidfa are eu traed in cymeradwyo ar y diwedd.

Heb oes, dyma gyngerdd blynyddol arbennig unwaith eto ac roedd yn wych i glywed y sylwadau ffafriol yn enwedig am yr ail hanner yn cynnwys y band Crying out loud.  Yn wir, roedd bechgyn y band yn arbennig i weithio gyda nhw ac roedd trefniadau Steve yn ardderchog.  Rydym yn sicr cawn gyfle i gydweithio eto.  Diolch o galon iddynt am eu gwaith caled a hefyd in cyfeilydd ni, Rhian, am gadw popeth ynghyd.  Diolch hefyd in cyfarwyddwr cerddorol Nick oedd, ynghyd Rhian a Steve, yn awchu i ganu eitemau gyda chyfeiliant band am beth amser.  Rhaid tybio os yw hyn wedi ei gyflawni or blaen?  Hefyd yn bresennol ar y noson, roedd Daniel Harris o Focus Shift Films.  Mae en cynhyrchu raglen ddogfen gyda chr meibion Blaenafon am sefyllfa corau meibion yng Nghymru am fod nifer o gorau yn cael hin anodd i recriwtio aelodau iau. Gall arwain at gorau yn gorfod dod i ben oherwydd diffyg diddordeb.  Y gobaith yw fydd y raglan ddogfen hon yn cael ei darlledu maes o law.  Mae e hefyd yn ein helpu ni gydar gobaith o ddarparu fideo in hyrwyddo ni fel cr.  Bydd hyn yn cynnwys eitemau on cyngerdd blynyddol.  Yn ogystal ceir cyfweliadau gan aelodaur cr.  Teimlwn bod angen i gorau newid a bod yn fwy cyfredol eu naws ond gobeithiwn bod fformat ein cyngerdd blynyddol yn ddechreuad ac yn gymorth i ddenu aelodau newydd ir cr.

Ebrill

Ar 20ed Ebrill fe ganom yn Amgueddfar Glannau mewn cynhadledd Sr Solar, wedi ei drefnu gan Adran Beirianneg Coleg Prifysgol Abertawe.  Fe ganom wrth ir cynhadleddwyr gyrraedd ac fe gawsom dderbyniad gwresog.

Rydym wedi rhoi ein cefnogaeth i brosiect ffilm Cr Meibion Blaenafon gydar nod o ddenu aelodau newydd i ymuno chorau cyn ir traddodiad Cymreig arbennig hwn farw allan.  Cawsom nifer o achosion salwch yn ddiweddar sydd wedi effeithio ar ein niferoedd ond mae hyn yn broblem i nifer o gorau cyffelyb.  Er i ni lwyddo i ddenu rai aelodau ifancach dros y blynyddoedd diwethaf, mae angen llawer mwy arnom i sicrhau ein bodolaeth.  Dymunwn yn dda iddynt a byddant yn derbyn ein help an cefnogaeth.  Maer trefniadau ar gyfer ein cyngerdd blynyddol nesaf wedi eu cwblhau ac maen bleser gennym gyhoeddi bod LaSe yn ymuno ni.  Trafodwyd y wybodaeth am y gyngerdd yma yn nodiadau mis Mehefin

Chwefror/Mawrth

Fulton House Concert

Cynhaliwyd ein cyngerdd cyntaf ym 2015 ym mis Chwefror ar ddydd Gwener 28ain, amser cinio yn nhŷ Fulton ym Mhrifysgol Abertawe.  Roedd yna ŵyl fwyd drwyr wythnos yn ogystal ȃ dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Felly dyma fynd ati i gynnwys eitemau yn ymwneud ȃ Chymru.  Un or caneuon oedd Without you gan Peter Ham, cyfansoddwr a anwyd yn Abertawe.  Yn ystod y perfformiad cafwyd dwy eitem gan Jessica Rees, aelod o dm arlwyor brifysgol.  Yn dilyn y gyngerdd, cafwyd pryd o fwyd a ddarparwyd gan Les Carmichael, rheolwr arlwyo yn y brifysgol ond sydd hefyd yn aelod or cȏr.  Diolch o galon Les!  Ymunodd Clive Wescott hefyd ȃr cȏr wedi iddo lwyddo ei glyweliad.  Mae e nawr yn un or ail denoriaid.  Da iawn Clive!


Curry 1 Curry
       2


Ar Fawrth 4ydd cynhaliwd noson gymdeithasol a drefnwyd gan adran y merched.  Noson gyri oedd hon yn y Mwmbai Blackpill.  Cafwyd bwffe hyfryd, rhai gemau a raffl oedd wedi ei drefnu gan Linda Lewis, cadeiryddes adran y merched.  Diolch i waith caled pwyllgor y merched am drefnu.  Ymunodd dau aelod arall yn ystod mis Mawrth.  Y cyntaf i lwyddo ei glyweliad fel baswr oedd Mike Phippen.  Yna ymunodd Rickard Keane fel ail faswr.  Llongyfarchiadau ir ddau! 


Cynhaliwd ein cyfarfod blynyddol ar ddydd Mawrth 10ed.  Agorwyd y cyfarfod gan ein llywydd Geoff Wheel a siaradodd am ei fwynhȃd o fod yn aelod or cȏr a chlodforodd y gwaith gan y cȏr i godi arian ar gyfer cyrff ac elusennau lleol.  Cafodd Clive Waters ei ethol fel is-gadeirydd ac ychwanegwyd Tony Brooks ir pwyllgor.  Parodd gweddill y pwyllgor yn eu swyddi.

Ar ddydd Sadwrn Mawrth 28ain, canodd y cȏr mewn dau ddigwyddiad.  Y cyntaf oedd priodas Kate Garland yn eglwys San Pedr yn Cockett ac yna yn y nos roeddwn yn westai i gȏr merched Excelsior Abertawe yn ystod eu cyngerdd blynyddol yn eglwys San Ioan, Tregŵyr.  Pleser mawr oedd canu gydar cȏr merched eto gan nad oeddwn wedi gwneud hyn am nifer o flynyddoedd.  Hefyd yn ymddangos oedd Saxophony Cacophany, cȏr sacsoffon o Dŷ Coch sydd yn ddysgwyr iw cyfarwyddwr Lynne Novis.  Roeddent yn wych gyda nifer o chwaraewyr ifainc yn chwarae nifer o unawdau e.e. Josh Williams a Sam Ludbrook oedd yn chwaraer alto sax.  Roedd y cȏr merched hefyd yn arbennig dan arweinyddiaeth Lynda Richards au cyfeilydd Yeojin Chi.  Fe ganon nhw amrywiaeth o ganeuon yn eu rhaglen gan gynnwys Bugeilior gwenith gwyn ar gȃn fywiog Evry time I Feel The Spirit.  Fe ganom ni, Cantorion Gwalia, Y Tangnefeddywr am y tro cyntaf mewn cyngerdd gan orffen gydar ddau gȏr yn ymuno i ganu Cwm Rhondda.

Ionawr 2015

Cawsom fis Ionawr tawel er bod diwedd 2014 wedi bod yn hynod brysur.  Serch hynny, achubwyd ar y cyfle i gynnal nifer o sesiynau ymarfer ychwanegol.  Aethpwyd ati i ddysgu darnau newydd gan gynnwys y darn arbennig Y Tangnefeddwyr gan Eric Jones.  Buom hefyd yn brysur yn cynllunio ein taith nesaf bydd yn mynd ȃ ni eleni i Emmeloord ger Amsterdam.  Dyddiadaur daith yma yw 8ed-12ed Hydref a threfnwyd dwy gyngerdd a noson anffurfiol ar y dydd Sul.  Rhaid diolch i Adrian Crowley am ei holl waith gydar trefniadau.  Da nodi bod nifer o aelodau newydd wedi ymuno ȃ ni yn ystod yr ymarferion ar gobaith yw y byddant yn llwyddo yn eu clyweliadau yn fuan.
Tom


Tom Bartley

Ar ȏl cystydd hir, blin iawn gennym nodi marowlaeth Tom Bartley.  Roedd Tom yn aelod poblogaidd ac yn lysgenad arbennig ir cȏr.  Bu gyda ni am naw mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw roedd yn gweithredu nid yn unig fel swyddog cyhoeddusrwydd diwyd ond fel aelod or pwyllgor.  Roedd Tom o hyd yn gwneud aelodau newydd i deimlon gartrefol, yn arbennig gan mai ef oedd y cyntaf yn aml i gyflwynoi hun iddynt.  Roedd yn ail denor arbennig a byth yn colli digwyddiad gan y cȏr.  Yn enedigol o Lerpwl, roedd yn gefnogwr brwd o bl-droed ac felly fe ganom ni  Youll never walk alone yn ei angladd.  Fe welir golled Tom gan bawb oedd yn ei adnabod.


Am fwy o newyddion am y 48 mlynedd diwethaf cliciwch yma.